เผยแพร่แล้ว: 2023-07-13

ประสิทธิภาพการลดการปนเปื้อนของไกลโฟเสตในดินด้วยจุลินทรีย์คัดสายพันธุ์

พรจิรา การภักดี, ศศิธร หาสิน, อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์, อภิชญา สวัสดี

15-21

Development of 4-DoF Robotic Arm Control System with Voice Command for Grasp Assistance

Teerawit Assawasillapakul, Nutdanai Singkhleewon, Kanlaya Thanasin

22-32

Development of Prototypical Indoor Real-time Location System for Medical Equipment Management Based on BLE Devices

Teerawit Assawasillapakul, Nutdanai Singkhleewon, Kanlaya Thanasin, Amonrat Khambun

33-43

เครื่องควบคุมตู้ปลาอัตโนมัติด้วยไอโอที

สุรเทพ แป้นเกิด, สุภษี ดวงใส

60-68

การศึกษาประสิทธิภาพการเจาะรูด้วยกระบวนการกัดเซาะด้วยไฟฟ้าของรอยเชื่อม เหล็กกล้าเครื่องมือ เกรด AISI P20

บทความวิจัย

สมชาย วนไทยสงค์, เอนก สุทธิฤทธิ์, เอกชัย รอดพิสา, เถลิง พลเจริญ, พิชัย จันทร์มณี

69-78