การยับยั้งการสร้างแอดวานซ์ไกลเคชันเอนด์โปรดักส์และแอลฟากลูโคซิเดส ของส่วนสกัดยอดมะม่วงหิมพานต์

ผู้แต่ง

  • ธนากรณ์ ดำสุด สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
  • ฐิติกร จันทร์วุ่น สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช) น
  • ชฎาภรณ์ สุขกรง สาขาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
  • ฐิติวรดา เทศภูมิ สาขาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)

คำสำคัญ:

การยับยั้งการสร้างแอดวานซ์ไกลเคชันเอนด์โปรดักส์, การยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดส, มะม่วงหิมพานต์

บทคัดย่อ

ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงทำให้เกิดกระบวนการไกลเคชันซึ่งนำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์แอดวานซ์ไกลเคชันเอนด์ โปรดักส์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ดังนั้นการยับยั้งกระบวนการไกลเคชันจึงเป็น ทางเลือกหนึ่งที่ใช้ในป้องกันโรคแทรกซ้อนได้ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาฤทธิ์การต้านไกลเคชันและฤทธิ์การยับยั้งแอลฟากลูโค ซิเดสจากส่วนสกัดเมทานอล ไดคลอโรมีเทน และเฮกเซนของยอดมะม่วงหิมพานต์ ฤทธิ์การต้านไกลเคชันโดยใช้อัลบูมินจาก วัวและน้ำตาลฟรุกโตส ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดหยาบจากส่วนสกัดด้วยตัวทำละลายเมทานอลมีฤทธิ์ในการยับยั้ง การเกิดผลิตภัณฑ์แอดวานซ์ไกลเคชันเอนด์โปรดักส์ นอกจากนี้ยังพบว่าส่วนสกัดชั้นเมทานอลแสดงฤทธิ์ยับยั้งแอลฟากลูโค ซิเดสจากลำไส้เล็กของหนูทั้งชนิดมอลเทสและซูเครสได้ดี โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 0.91±0.02 และ 0.90±0.04 มิลลิกรัมต่อ มิลลิลิตร ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับอะคาร์โบส (IC50 เทา่ กับ 0.59±0.02 และ 1.59±0.12 มิลลิกรัมตอ่ มิลลิลิตร ตามลำดับ) จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นศักยภาพของส่วนสกัดยอดมะม่วงหิมพานต์ที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อน ต่าง ๆ

References

King H, Aubert RE, Herman WH. Global burden of diabetes, 1995-2025: prevalence, numerical estimates, and projections. Diabetes Care 1998;21(9):1414-31.

Mohammad S, Ahmad J. Management of obesity in patients with type 2 diabetes mellitus in primary care. Diabetes Metab Syndr 2016;10(3):171-81.

Negre-Salvayre A, Salvayre R, Auge N, Pamplona R, Portero-Otin M. Hyperglycemia and glycation in diabetic complications. Antioxid Redox Signal 2009;11(12):3071-109.

Thornalley P. Use of aminoguanidine (pimagedine) to prevent the formation of advanced glycation endproducts. Arch Biochem Biophys 2003;419(1):31-40.

Rico R, Bulló M, Salas-Salvadó J. Nutritional composition of raw fresh cashew (Anacardium occidentale L.) kernels from different origin. Food Sci Nutr 2016;4(2):329-38.

Lopes MMdA, Miranda MRAd, Moura CFH, Enéas Filho J. Bioactive compounds and total antioxidant capacity of cashew apples (Anacardium occidentale L.) during the ripening of early dwarf cashew clones. Cienc Agrotec 2012;36(3):325-32.

Mun’im A, Katrin AA, Mahmudah KF, Mashita M. Screening of α-glucosidase inhibitory activity of some Indonesian medicinal plants. Int J Med Aromatic Plants 2013;3(2):144-50.

Suantawee T, Wesarachanon K, Anantsuphasak K, Daenphetploy T, Thien-Ngern S, Thilavech T, et al. Protein glycation inhibitory activity and antioxidant capacity of clove extract. J Food Sci Technol 2015;52(6):3843-50.

Damsud T, Grace M, Adisakwattana S, Phuwapraisirisan P. Orthosiphol A from the aerial parts of Orthosiphon aristatus is putatively responsible for hypoglycemic effect via alpha-glucosidase inhibition. Nat Prod Commun 2014;9(5):639-41.

Hossain J, Tsujiyama I, Takasugi M, Islam A, Biswas S, Aoshima H. Total phenolic content, antioxidative, anti-amylase, anti-glucosidase and antihistamine release activities of Bangladeshi fruits. J Food Sci Technol 2008;14(3):261-8.

Adisakwattana S, Sompong W, Meeprom A, Ngamukote S, Yibchok-anun S. Cinnamic acid and Its derivatives inhibit fructose-mediated protein glycation. Int J Mol Sci 2012;13(2):1778-89.

Sompong W, Cheng H, Adisakwattana S. Ferulic acid prevents methylglyoxal-induced protein glycation, DNA damage, and apoptosis in pancreatic beta-cells. J Physiol Biochem 2017;73(1):121-31.

Suantawee T, Cheng H, Adisakwattana S. Protective effect of cyanidin against glucoseand methylglyoxal-induced protein glycation and oxidative DNA damage. Int J Biol Macromol 2016;93(PtA):814-21.

Thilavech T, Ngamukote S, Belobrajdic D, Abeywardena M, Adisakwattana S. Cyanidin-3-rutinoside attenuates methylglyoxal-induced protein glycation and DNA damage via carbonyl trapping ability and scavenging reactive oxygen species. BMC Complement Altern Med 2016;16:138.

Konan A, Bacchi M. Antiulcerogenic effect and acute toxicity of a hydroethnolic extract from the chashew (Anacardium occidentale L.) leaves. J Ethnopharmacol 2007;112(2):237-42.

Arya R, Babu V, Lllyas M, Nassim T. Phytochemical examination of the leaves of Anacardium occidentale. J Indian Chem Soc 1989;66:67-8.

Yin Z, Zhang W, Feng F, Zhang Y, Kang W. a-Glucosidase inhibitors isolated from medicinal plants. Food Sci Human Wellness 2014;(3-4):136-74.

Chu Y, Wu S, Hsieh J. Isolation and characterization of a-glucosidase inhibitory constituents from Rhodiola crenulata. Food Res Int 2014;(57):8-14.

Moronkola OD, Kasali AA, Ekundayo O. Composition of the limonene dominated leaf essential oil of Nigerian Anacardium occidentale. J Essent Oil Res 2011;19(4):351-3.

Zhao J, Zhou XW, Chen XB, Wang QX. α-Glucosidase inhibitory constituents from Toona sinensis. Chem Nat Compd 2009;45(2):244-6.

Ojewole JA. Laboratory evaluation of the hypoglycemic effect of Anacardium occidentale Linn. (Anacardiaceae) stem-bark extracts in rats. Methods Find Exp Clin Pharmacol 2003;25(3):199-204.

Jaiswal YS, Tatke PA, Gabhe SY, Vaidya AB. Antidiabetic activity of extracts of Anacardium occidentale Linn. leaves on n-streptozotocin diabetic rats. J Tradit Complement Med 2017;7(4):421-7.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-28