A study on exponentially weighted moving average control chart for monitoring dissolved oxygen in Nan river

การศึกษาแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบเลขชี้กำลังเพื่อตรวจสอบปริมาณออกซิเจนละลายในแม่น้ำน่าน

ผู้แต่ง

  • วรรณพร สุริยะกาศ
  • สลิลทิพย์ แดงกองโค

คำสำคัญ:

ปริมาณออกซิเจนละลาย, แม่น้ำน่าน, แผนภูมิควบคุม EWMA, ตัวแบบ ARIMA

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือ การสร้างแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักเลขชี้กำลัง (EWMA) สำหรับการตรวจสอบปริมาณออกซิเจนละลายในแม่น้ำน่านด้วยส่วนเหลือจากตัวแบบรวมการถดถอยในตัวกับการเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ARIMA) โดยใช้ข้อมูลรายวัน จำนวน 243 ค่า ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณออกซิเจนละลายมีตัวแบบ ARIMA(1,1,4) ไม่มีพจน์ค่าคงที่ และวัดค่าความแม่นด้วยรากของค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยมีค่าเป็น 1.003 เมื่อกำหนดพารามิเตอร์ของขีดจำกัดควบคุมเป็นค่าคงที่เท่ากับ 3 และพารามิเตอร์ของตัวสถิติของแผนภูมิควบคุม EWMA เป็นค่าคงที่  ซึ่งมีค่าแตกต่างกัน โดยที่  เป็น 0.05 พบส่วนเหลือออกนอกขีดจำกัดควบคุมล่างจำนวน 7 ค่า แต่ที่  เป็น 0.1 และ 0.25 พบส่วนเหลือออกนอกขีดจำกัดควบคุมล่าง จำนวน 11 ค่า และเมื่อเป็น 0.15, 0.2 และ 0.3 ตามลำดับ พบส่วนเหลือออกนอกขีดจำกัดควบคุมล่าง จำนวน 12 ค่า แสดงให้เห็นว่าในบางวันน้ำจะใช้ประโยชน์เพื่อการคมนาคมได้เท่านั้น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-27