ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของส่วนแยกย่อยจากเปลือกลำต้นของส้มควาย

Total phenolic contents and antioxidant activities of sub-fractions from stem barks of Garcinia pedunculata

ผู้แต่ง

  • เบญจมาส ไชยลาภ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • ธเนศวร นวลใย https://orcid.org/0000-0002-4230-4745

คำสำคัญ:

การต้านอนุมูลอิสระ, ส่วนแยกย่อย, คอลัมน์โครมาโตกราฟี, ส้มควาย, ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด

บทคัดย่อ

ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบและส่วนแยกย่อยจากเปลือกลำต้นของส้มควาย ส่วนแยกย่อยหกส่วน (Fr1-Fr6) สามารถแยกออกจากสารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตทของเปลือกลำต้นส้มควาย (Garcinia pedunculata) ด้วยเทคนิคคอลัมน์โครมาโตกราฟีโดยการเพิ่มขั้วของตัวชะ สารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตทและส่วนแยกย่อยทั้งหกส่วนถูกวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยเทคนิค DPPH จากผลการทดสอบพบว่าสารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตทและส่วนแยกย่อย 1 -3 (Fr1 - Fr3) มีค่า IC50 มากกว่า 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ในขณะที่ส่วนแยกย่อย 4-6 (Fr4 - Fr6) มีค่าต้านอนุมูลอิสระที่ระดับค่า IC50 ในช่วง 43.19-92.49 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยเทคนิค ABTS พบว่าสารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตทและส่วนแยกย่อย 1 -2 (Fr1 - Fr2) มีค่า IC50 มากกว่า 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ในขณะที่ส่วนแยกย่อย 3-6 (Fr3 - Fr6) มีค่าการต้านอนุมูลอิสระที่ระดับค่า IC50 ในช่วง 7.71- 65.71 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สำหรับปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตทและส่วนแยกย่อย 1-6 (Fr1 - Fr6) อยู่ในช่วงตั้งแต่ 1.96 - 275.96 mgGAE/gDW โดยส่วนแยกย่อยที่ 4 (Fr4) แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและมีปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดสูงสุด

Author Biography

เบญจมาส ไชยลาภ, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 

References

Lee J, Koo N, Min DB. Reactive oxygen species, aging, and antioxidative nutraceuticals. Compr Rev Food Sci Food Saf 2004;3(1):21-33.

Buxiang S, Fukuhara M. Effect of co-administration of butylated hydroxytoluene, butylated hydroxy anisole and flavonoid on the activation of mutagens and drugs-metabolizing enzymes in mice. Toxicology 1997;122(1-2):61-72.

Kim SY, Jeong SM, Park WP, Nam KC, Ahn DU, Lee SC. Effect of heating conditions of grape seeds on the antioxidant activity of grape seed extracts. Food Chem 2006;97(3):472-749.

Gardner S, Sidisunth P, Chayamarit K. Forest Trees of Southern Thailand Volume 1 (Acanthaceae to Escalloniaceae). Bangkok: Torch publishing project; 2015.

Sharma A, Joseph GS, Singh RP. Antioxidant and antiplatelet aggregation properties of bark extracts of Garcinia pedunculata and Garcinia cowa. J Food Sci Technol 2014;51(8):1626-31.

Mudoi T, Deka DC, Devi R. In vitro antioxidant activity of Garcinia pedunculata, an indigenous fruit of North Eastern (NE) region of India. Int J Pharmtech Res 2012;4(1):334-42.

Jayaprakasha GK, Negi PS, Jena BS. Antioxidative and antimutagenic activities of the extracts from the rinds of Garcinia pedunculata. Innov Food Sci Emerg Technol 2006;7(3):246-50.

Vo HT, Ngo NTN, Bui TQ, Pham HD, Nguyen LHD. Geranylated tetra oxygenated xanthones from the pericarp of Garcinia pedunculata. Phytochem Lett 2015;13(2):119-22.

Joseph GS, Jayaprakasha GK, Selvi AT, Jena BS, Sakariah KK. Antiaflatoxigenic and antioxidant activities of Garcinia extracts. Int J Food Microbiol 2005;101(2):153-60.

Islam MZ, Hoque MM, Asif SM, Monalisa K. Chemical composition, Antioxidant capacities and storage stability of Citrus macroptera and Garcinia pedunculata fruits. Emir J Food Agric 2015;27(3):275-82.

Zoliansanga, Lalfakzuala R. Antibacterial activity and phytochemical screening of Garcinia pedunculata Roxb. ex Buch. - Ham. fruit extract by HPLC–ESI-MS. J Pure Appl Microbiol 2021;15(4):2183-94.

Biswajit S, Chandra GB. Study of the effect of Garcinia pedunculata fruit pulp on normal and alloxan induced diabetic mice. Res J Chem Environ 2021;25(6):142-7.

Kureshi AA, Hussain T, Mirgal A, Salvi SP, Barua PC, Talukdar M, Beena C, Kar A, Zachariah TJ, Kumar S, Dhanani T, Singh RR, Kumari P. Comparative evaluation of antioxidant properties of extracts of fruit rinds of Garcinia species by in vitro assays. Indian J Hortic 2019;76(2):338-43.

Oliveira AS, Cercato LM, Souza MTS, Melo AJO, Lima BS, Duarte MC, Camargo EA. The ethanol extract of Leonurus sibiricus L. induces antioxidant, antinociceptive and topical anti-inflammatory effects. J Ethnopharmacol 2017;206:144-51.

Zafar S, Jian YQ, Li B, Peng CY, Choudhary MI, Rahman A, Wang W. Antioxidant nature adds further therapeutic value: An updated review on natural xanthones and their glycosides. Dig Chin Med 2019;2(3):166-92.

Rao AVR, Sarma MR, Venkataraman K, Yemul SS. A benzophenone and xanthone with unusual hydroxylation patterns from the heartwood of Garcinia pedunculata. Phytochem 1974;13(7):1241-4.

Vo HT, Nguyen NTT, Maas G, Werz UR, Pham HD, Nguyen LHD. Xanthones from the bark of Garcinia pedunculata. Phytochem Lett 2012;5(4):766-9.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-28