การเปรียบเทียบปริมาณกรดโรสมารินิกของสารสกัดหญ้าหนวดแมวด้วยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

ผู้แต่ง

  • Chonlachid kamphan สาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร , วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
  • Ronnachai Poowanna สาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  • Panicha Pongnaratorn สาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  • Pensiri Chan-ae สาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  • Warin Ohnon สาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  • Naruwat Pakdee สาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คำสำคัญ:

หญ้าหนวดแมว, กรดโรสมารินิก, โครมาโทกราฟีแบบผิวบาง, โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณกรดโรสมารินิกของสารสกัดหญ้าหนวดแมว (Orthosiphon aristatus) ที่สกัดด้วย 70% เอทานอล จากแหล่งเพาะปลูกที่แตกต่างกัน 10 แหล่ง ทดสอบด้วยวิธีโครมาโทกราฟีแบบผิวบางและโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง พบว่าแหล่งที่ได้ปริมาณผลผลิตของสารสกัดหยาบสูงที่สุด คือ จังหวัดปราจีนบุรี เท่ากับ 13.12 เปอร์เซ็นต์ และผลผลิตต่ำที่สุด คือ จังหวัดเชียงราย เท่ากับ 6.66 เปอร์เซ็นต์ ผลการทดสอบโครมาโทกราฟีแบบผิวบาง พบลักษณะรอยพิมพ์ลายนิ้วมือตรงกันทั้งหมด และตำแหน่งแถบสารที่ค่า (Retardation factor, Rf)  เท่ากับ 0.35 ตรงกับสารมาตรฐานกรดโรสมารินิก ผลการทดสอบด้วยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงพบรีเทนชันไทม์ของกรดโรสมารินิกเท่ากับ 12.50 นาที และมีคุณสมบัติในการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่น (gif.latex?\lambdamax) เท่ากับ 329 นาโนเมตร จากการวิเคราะห์ปริมาณกรดโรสมารินิก พบว่าจังหวัดนครนายกมีปริมาณกรดโรสมารินิกมากที่สุดเท่ากับ 350.86 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร (ร้อยละ 1.75) ส่วนหญ้าหนวดแมวที่มาจากจังหวัดยะลาปริมาณกรดโรสมารินิกน้อยที่สุดเท่ากับ 81.16 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร (ร้อยละ 0.41) ซึ่งการวิเคราะห์ด้วย HPLC ได้มีการทดสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของวิธีวิเคราะห์ พบค่า R2 เท่ากับ 0.9997 %recovery ร้อยละ 99.74–108.02 ค่าความแม่นยำภายในวันและระหว่างวัน มีค่า %RSD เท่ากับ 0.1 – 1.9 และ 0.3 – 0.6 ตามลำดับ นอกจากนั้นค่า LOD และ LOQ เท่ากับ 0.06 และ 0.17 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าวิธีวิเคราะห์มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือในการวิเคราะห์กรดโรสมารินิกในหญ้าหนวดแมว

References

Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health. Thai Herbal Pharmacopoeia 2021. Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand, Ltd; 2021.

Tabana YM, Al-Suede FS, Ahamed MB, Dahham SS, Hassan LE, Khalilpour S, et al. Cat's whiskers (Orthosiphon stamineus) tea modulates arthritis pathogenesis via the angiogenesis and inflammatory cascade. BMC Complement Altern Med 2016;16(1):480.

Chua LS, Lau CH, Chew CY, Ismail NIM, Soontorngun N. Phytochemical profile of Orthosiphon aristatus extracts after storage: Rosmarinic acid and other caffeic acid derivatives. Phytomedicine 2018;39:49-55.

Ashraf K, Halim H, Lim SM, Ramasamy K, Sultan S. In vitro antioxidant, antimicrobial and antiproliferative studies of four different extracts of Orthosiphon stamineus, Gynura procumbens and Ficus deltoidea. Saudi J Biol Sci 2020;27(1):417-32.

Alshawsh MA, Abdulla MA, Ismail S, Amin ZA, Qader SW, Hadi HA, et al. Free radical scavenging, antimicrobial and immunomodulatory activities of Orthosiphon stamineus. Molecules 2012;17(5):5385-95.

Hsu CL, Hong BH, Yu YS, Yen GC. Antioxidant and anti-inflammatory effects of Orthosiphon aristatus and its bioactive compounds. J Agric Food Chem 2010;58(4):2150-6.

Wang Q, Wang J, Li N, Liu J, Zhou J, Zhuang P, et al. A Systematic Review of Orthosiphon stamineus Benth. in the Treatment of Diabetes and Its Complications. Molecules 2022;27(2):444.

Suhaimi SH, Hasham R, Hafiz Idris MK, Ismail HF, Mohd Ariffin NH, Abdul Majid FA. Optimization of Ultrasound-Assisted Extraction Conditions Followed by Solid Phase Extraction Fractionation from Orthosiphon stamineus Benth (Lamiace) Leaves for Antiproliferative Effect on Prostate Cancer Cells. Molecules 2019;24(22):4183.

Batubara I, Komariah K, Sandrawati A, Nurcholis W. Genotype selection for phytochemical content and pharmacological activities in ethanol extracts of fifteen types of Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. leaves using chemometric analysis. Sci Rep 2020;10(1):1-11.

Ameer OZ, Salman IM, Asmawi MZ, Ibraheem ZO, Yam MF. Orthosiphon stamineus: traditional uses, phytochemistry, pharmacology, and toxicology. J Med Food 2012;15(8):678-90.

Lokman EF, Saparuddin F, Muhammad H, Omar MH, Zulkapli A. Orthosiphon stamineus as a potential antidiabetic drug in maternal hyperglycemia in streptozotocin-induced diabetic rats. Integr Med Res 2019;8(3):173-9.

Dubois M, Bailly F, Mbemba G, Mouscadet J-F, Debyser Z, Witvrouw M, et al. Reaction of rosmarinic acid with nitrite ions in acidic conditions: discovery of nitro-and dinitrorosmarinic acids as new anti-HIV-1 agents. J Med Chem 2008;51(8):2575-9.

Kartini K, Jayani NIE, Hadiyat MA, Avanti C. Thin Layer Chromatography Fingerprinting and Clustering of Orthosiphon stamineus Benth. from Different Origins. Pharmacogn J 2020;12(1):1683-91.

Hashim S, Beh HK, Hamil MS, Ismail Z, Majid AM. High-performance Thin-layer Chromatography Method Development, Validation, and Simultaneous Quantification of Four Compounds Identified in Standardized Extracts of Orthosiphon stamineus. Pharmacognosy Res 2016;8(4):238-43.

Hernadi E, Rohaeti E, Rafi M, Wahyuni WT, Putri SP, Fukusaki E. HPLC fingerprinting coupled with linear discriminant analysis for the detection of adulteration in Orthosiphon aristatus. J Liq Chromatogr Rel Technol 2019;42(15-16):513-20.

Lee J, Jung E, Koh J, Kim YS, Park D. Effect of rosmarinic acid on atopic dermatitis. J Dermatol 2008;35(12):768-71.

Osakabe N, Takano H, Sanbongi C, Yasuda A, Yanagisawa R, Inoue K, et al. Anti-inflammatory and anti-allergic effect of rosmarinic acid (RA); inhibition of seasonal allergic rhinoconjunctivitis (SAR) and its mechanism. Biofactors 2004;21(1-4):127-31.

Shekarchi M, Hajimehdipoor H, Saeidnia S, Gohari AR, Hamedani MP. Comparative study of rosmarinic acid content in some plants of Labiatae family. Pharmacogn Mag 2012;8(29):37-41.

Guideline IHT. Validation of analytical procedures: text and methodology. Q2 (R1) 2005;1(20):05.

Lau CH, Chua LS. Solvation Free Energy Simulation for Rosmarinic Acid Extraction from Orthosiphon stamineus. Methods Protoc 2019;2(3):64.

Guo Z, Liang X, Xie Y. Qualitative and quantitative analysis on the chemical constituents in Orthosiphon stamineus Benth. using ultra high-performance liquid chromatography coupled with electrospray ionization tandem mass spectrometry. J Pharm Biomed Anal 2019;164:135-47.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-07