ที่ปรึกษาบรรณาธิการ
     คณะกรรมการคุรุสภา
     คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

บรรณาธิการ
   ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม

กองบรรณาธิการ
     ศาสตราจารย์พิเศษสายหยุด จำปาทอง 
     รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์  
     รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล 
     ดร.ดิเรก พรสีมา  
     ดร.จักรพรรดิ วะทา
     ดร.สุวพร เซ็มเฮง
     ดร.ราณี จีนสุทธิ์

ฝ่ายเลขานุการ
     นายจันทร์ยงยุทธ บุญทอง
     นางจิรภฎา ทองขาว
     นางสาวธัญรัตน์  ศิริเมฆา
     นางสาววรวรรณ พรพิพัฒน์
     นายทรงชัย ชื่นล้วน
     นายวัชรพล เหมืองจา