ที่ปรึกษาบรรณาธิการ
     คณะกรรมการคุรุสภา
     คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

บรรณาธิการ
   รศ.ดร.ประวิตร  เอราวรรณ์

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

กองบรรณาธิการ
     ศาสตราจารย์พิเศษสายหยุด จำปาทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
     ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
     รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
     รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
     รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
     ดร.ดิเรก พรสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
     นายยุทธชัย อุตมา ผู้ทรงวุฒิด้านวิชาชีพครู
     ดร.จักรพรรดิ วะทา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
     ดร.สุวพร เซ็มเฮง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและประเมินผล
     ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
     ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
     ดร.ราณี จีนสุทธิ์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ฝ่ายเลขานุการ
     นายจันทร์ยงยุทธ บุญทอง

     นางจิรภฎา ทองขาว

     นางสาวธัญรัตน์  ศิริเมฆา

     นายทรงชัย ชื่นล้วน