วารสารคุรุสภาวิทยาจารย์มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ และด้านศึกษาศาสตร์  ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ การเปลี่ยนแปลง สร้างความตระหนักให้ความสำคัญกับนักเรียน ครู และการศึกษา เพื่อให้ครูปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ การพัฒนาและยกระดับจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อศิษย์ และการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งวิชาชีพการศึกษา เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูเป็นครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู และมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงในการเข้าสู่วิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาทุกมิติตามศักยภาพและความถนัด ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเพื่อให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา และนักวิจัย

รูปแบบการกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์ (Peer reviews) 

      (Double-blind peer review) 
               - ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง (Author)
               - ผู้แต่ง (Author) ไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน (Reviewer)

การจัดทำวารสารคุรุสภาวิทยาจารย์
        ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน (เผยแพร่สิ้นเดือนเมษายน)
        ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม (เผยแพร่สิ้นเดือนสิงหาคม)
        ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม (เผยแพร่สิ้นเดือนธันวาคม)

กำหนดตีพิมพ์ฉบับละ 10 บทความ
        บทความวิชาการ 1 - 2 บทความ
        บทความวิจัย 8 - 9 บทความ 

ค่าธรรมเนียมการลงบทความในวารสาร
        * ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการลงบทความในวารสาร*

รูปแบบการอ้างอิงเอกสาร
        *  รูปแบบ APA 7  *

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2566): คุรุสภาวิทยาจารย์

เผยแพร่แล้ว: 2023-08-31

ดูทุกฉบับ