วารสารคุรุสภาวิทยาจารย์มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ และด้านศึกษาศาสตร์   ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ การเปลี่ยนแปลง สร้างความตระหนักให้ความสำคัญกับนักเรียน ครู และการศึกษา เพื่อให้ครูปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ การพัฒนาและยกระดับจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อศิษย์ และการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งวิชาชีพการศึกษา เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูเป็นครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู และมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงในการเข้าสู่วิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาทุกมิติตามศักยภาพและความถนัด ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเพื่อให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา และนักวิจัย

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (2563): คุรุสภาวิทยาจารย์

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-30

วันครูโลก

ดร.จุไรรัตน์ แสงบุญนำ

15-28

แนวทางการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมของโรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่น

ดร.อรทัย สันติเมทนีดล, ดร.ธีรพงษ์ แสงสิทธิ, รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข

54-67

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานหมู่ยุวกาชาดต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ

Development of an effective model of Red Cross Youth Group

ปัญญา ศรีสำราญ, ดร.อำนาจ สายฉลาด, ดร.วิทธิลักษณ์ จันทร์ธนสมบัติ

79-93

ดูเล่มทุกฉบับ