วารสารคุรุสภาวิทยาจารย์มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ และด้านศึกษาศาสตร์   ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ การเปลี่ยนแปลง สร้างความตระหนักให้ความสำคัญกับนักเรียน ครู และการศึกษา เพื่อให้ครูปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ การพัฒนาและยกระดับจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อศิษย์ และการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งวิชาชีพการศึกษา เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูเป็นครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู และมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงในการเข้าสู่วิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาทุกมิติตามศักยภาพและความถนัด ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเพื่อให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา และนักวิจัย

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2564): คุรุสภาวิทยาจารย์

เผยแพร่แล้ว: 2021-08-31

สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลของครูยุคใหม่

ปัญญา ธีระวิทยเลิศ, ศุภมาส ชุมแก้ว

1-15

แนวทางการพัฒนาครูวิถีใหม่ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล

ราณี จีนสุทธิ์, หทัยภัทร จีนสุทธิ์

16-31

ความต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครในการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ปี 2564

พีระพัฒน์ พิมพิลา, จารุกิตติ์ โพธิ์ปาน, จตุรงค์ ขมิ้นทอง, เพ็ญพิชชา พงศ์ด้วง, หทัยทิพย์ อินทรโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตา ตุลย์เมธาการ

56-70

ดูเล่มทุกฉบับ