ติดต่อ

ISSN 2730-1788 (Online)
กองบรรณาธิการวารสารคุรุสภาวิทยาจารย์
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ผู้รับผิดชอบหลัก

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
บรรณาธิการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
เบอร์โทรศัพท์ 0-2282-1308

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

ดร.ราณี จีนสุทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 0-2282-1308