ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

วารสารคุรุสภาวิทยาจารย์
JOURNAL OF TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT

 

วารสารคุรุสภาวิทยาจารย์
     วารสารคุรุสภาวิทยาจารย์มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ การเปลี่ยนแปลง สร้างความตระหนัก และให้ความสำคัญกับนักเรียน ครู และการศึกษา เพื่อให้ครูปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ การพัฒนาและยกระดับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อศิษย์ และการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งวิชาชีพการศึกษา เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูเป็นครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู และมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงในการเข้าสู่วิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาทุกมิติตามศักยภาพ และความถนัด ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู๋ความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเพื่อให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา และนักวิจัย

กำหนดออก 3 ฉบับต่อปี
     1. ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
     2. ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
     3. ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

กำหนดตีพิมพ์ฉบับละ 10 บทความ
     1. บทความวิจัย 8 - 9 บทความ
     2. บทความวิชาการ 1 - 2 บทความ

ข้อกำหนดสำหรับการส่งบทความการตีพิมพ์
1. องค์ประกอบของบทความ
     1.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
           Title (Both Thai and English)
     1.2 ชื่อ นามสกุลผู้วิจัย (กรณีเป็นงานวิจัยของนิสิต นักศึกษา ต้องมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาด้วย)
           Author(s) full name (In case of thesis or dissertation, please indicate name of supervisor.)
     1.3 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
           Introduction
     1.4 เนื้อหา
           Body of Text
     1.5 สรุปผลการวิจัย
           Conclusions
     1.6 เอกสารอ้างอิง
           Reference    

2. องค์ประกอบของบทความวิจัย
     2.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
          Title (Both Thai and English)
     2.2 ชื่อ นามสกุลผู้วิจัย (กรณีเป็นงานวิจัยของนิสิต นักศึกษา ต้องมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาด้วย)
           Author(s) full name (In case of thesis or dissertation, please indicate name of supervisor.)
     2.3 บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) สรุปสาระสำคัญของเรื่อง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงานและสรุปผลการวิจัย อย่างละไม่เกิน 250 คำ
           Abstract (Both Thai and English) shall not contain more than 250 words each.
     2.4 คำสำคัญ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท้ายบทคัดย่อ จำนวนอย่างละไม่เกิน 3 คำ)
           Keywords (Both  Thai and English) maximum 3 keywords.
     2.5 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
           Introduction/Statement of problem
     2.6 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
           Purpose/Objective
     2.7 นิยามศัพท์เฉพาะ
           Definition
     2.8 วิธีดำเนินการวิจัย (กรอบแนวคิดการวิจัย/ ประชากร/ กลุ่มตัวอย่าง/ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง/ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/ การเก็บรวบรวมข้อมูล/ วิธีดำเนินการทดลอง (ถ้ามี))
            Research Methodology(Conceptual Framework/ Population/ Sample/ Sampling technique/ Research tools/ Data collection/ Research experiment)
     2.9 สรุปผลการวิจัย
           Research Conclusions
     2.10 อภิปรายผลการวิจัย
           Discussions
     2.11 ข้อเสนอแนะ 
           1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
           2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
           Recommendations
     2.12 เอกสารอ้างอิง
           Reference

3. บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาว 10 – 15 หน้ากระดาษขนาด A4 พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 points ตัวบาง การตั้งค่าหน้ากระดาษ เว้นขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1 นิ้ว บน 1.25 นิ้ว และล่าง 1 นิ้ว
    Length of Research Article (Both Thai and English) should be between 10 – 15 pages (A4 paper size). Using TH Sarabun font, 16 points. Set page layout margins: left 1.25 inch, right 1 inch, upper 1.25 inch and lower 1 inch.

4. กรณีมีรูปภาพและกราฟ ให้แยกออกจากเนื้อเรื่อง บันทึกเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล JPEGs หรือ Tiffs เท่านั้น ถ้าเป็นภาพถ่าย ให้ส่งภาพต้นฉบับ จะไม่รับภาพประกอบบทความที่เป็นการถ่ายสำเนาจากต้นฉบับภาพสแกน เนื่องจากจะมีผลต่อคุณภาพในการพิมพ์ และจะลงภาพสีเมื่อจำเป็น ในกรณีที่เป็นรูปลายเส้น ให้วาดโดยใช้หมึกสีดำที่มีเส้นคมชัด หมายเลขรูปและกราฟให้เป็นเลขอารบิก คำบรรยายและรายละเอียด ต่าง ๆ อยู่ด้านล่างกึ่งกลางของรูปภาพและกราฟ สำหรับตาราง ให้แยกออกจากเนื้อหา หมายเลขตารางให้เป็น เลขอารบิก อยู่ด้านบนชิดซ้ายของตาราง
   If there are pictures and graphs should be save and send in form of JPEGs or Tiffs files.

5. แนบเบอร์โทรติดต่อที่สามารถติดต่อได้ในบทความ เพื่อสะดวกในการติดต่อทำวารสารคุรุสภาวิทยาจารย์

6. การจัดส่งบทความ
     ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครทางอีเมล์ :  withayajarn@gmail.com และส่งบทความ เป็นไฟล์ .docx ผ่านระบบวารสารคุรุสภา
วิทยาจารย์ออนไลน์ ได้ที่ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal/index

7. ติดต่อสอบถาม
     กองบรรณาธิการวารสารคุรุสภาวิทยาจารย์
     โทร. 0 2 282 2743
     e-mail: withayajarn@gmail.com