Information For Readers

ทางคุรุสภาวิทยาจารย์สนับสนุนให้ผู้อ่านลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนเผยแพร่วารสารนี้ ใช้ลิงก์ลงทะเบียนที่ด้านบนของหน้าแรกของวารสาร การลงทะเบียนนี้จะทำให้ผู้อ่านได้รับแจ้งเตือนทางอีเมล์ สำหรับวารสารฉบับใหม่