ติดต่อ

SOUTHEAST BANGKOK COLLEGE วิทยาเขตบางนา 298 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260. Phone: 02 744 7356-65. Fax: 02 398 135

ผู้รับผิดชอบหลัก

Asst.Prof.Dr.Sudasawan Ngammongkolwong
เบอร์โทรศัพท์ 089 526 1053

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

อาจารย์นฤทธิ์ตา สุดสงวน
เบอร์โทรศัพท์ 080 2121 892