ที่ปรึกษา
ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์             คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

กองบรรณาธิการ
1. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมพร เขมาวุฆฒ์                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ทิพย์จักษุรัตน์                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปราการเจริญ                  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที                    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ณัทณรงค์ จตุรัส                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา เสาร์สิงห์                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
9. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย รังสินันท์                             มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สังข์พุ่ม                      มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
11. ศาสตราจารย์ พล.ร.ต. หญิงยุวดี เปรมวิชัย                มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ชูประดิษฐ์                    มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
13. รองศาสตราจารย์ ดร.กนก เจนจิระพงศ์เวช                มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
14. รองศาสตราจารย์ พรศักดิ์ อรรถวานิช                        มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุโกศล วโนทยาพิทักษ์         มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร ทองรัศมี โอเนส          มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ฝ่ายจัดการวารสารและพิสูจน์อักษร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณวัฒน์ พลอยเทศ
2. อาจารย์เยาวภานี รอดเพ็ชร
3. อาจารย์นฤทธิ์ตา สุดสงวน
4. นางสาววัชรินทร์ จัตุกูล