การพัฒนาอุปกรณ์พกพาและแอปพลิเคชัน SILA LAND สำหรับให้บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

Main Article Content

bhoomin tunut

Abstract

This article presents the tourism media to promote the tourism service and help the elderly for traveling in the Kamphaeng Phet Historical Park. The developed media has two main parts: 1) head wearable device, and 2) tourism mobile application (SILA LAND). For the head wearable device, it was created base on tele-present technology and developed by micro computer (Raspberry Pi). For the mobile application, it was designed into 4 functions consists of 1) the tele-presence function, 2) musa-game function, 3) location map function, and 4) augmented reality director function. Both media communicated over a wireless ad-hoc network from the          Raspberry Pi. The experiments were found that the head wearable device can work with the application up the longest 50 meters. In addition, the researchers assessed the effectiveness and satisfaction of 100 users. This assessment has 3 issues consists of: 1) the performance of working between the head wearable device and the tele-presence function, 2) the satisfaction of the head wearable device design, and the satisfaction of working the application. As a result, overall user satisfaction was at a good level ( =4.69). Therefore, the tourism media can use to tourism service in the Kamphaeng Phet historical park and will apply for the other historical park.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

bhoomin tunut, Kamphaeng Phet Rajabhat University

computer engineering

References

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2562, 10 พฤษภาคม). ททท. ปล่อยแอปฯ “รู้ไทยให้ทึ่ง”รวมกูรูเล่าเกร็ด ประเทศไทย. http://thaifest.tourismthailand.org/index.php?page=content&id=964

ขวัญจุฑา คำบรรลือ และคณะ. (2560). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับศูนย์รวบรวมสายพันธุ์กล้วยเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกำแพงเพชร. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 19(1), 184-193. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/79123

เชียงใหม่เมคเกอร์คลับ. (2560, 9 เมษายน). เทคโนโลยีการปรากฏตัวทางไกล (Telepresence). http://playgroud.cmmakerclub.com/2016/10/เทคโนโลยีการปรากฏตัวทางไกล (Telepresence)

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด. (2562, 10 พฤษภาคม). ซิป้า เปิดประสบการณ่ใหม่ให้นักท่องเที่ยวด้วยแอปพลิเคชัน “SEE THRU THAILAND”. https://www.aripfan.com/sipa-see-thru-thailand-app

ภูมินทร์ ตันอุตม์, ภัทรพงศ์ คูณเมือง, ธนากร วงษศา และ ธนสิทธิ นิตยะประภา. (2562). การพัฒนาตู้อนุบาลกล้วยไข่กำแพงเพชร โดยใช้ อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 11(14), 25-39. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSTNSRU/article/view/229303

เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา และคณะ. (2552). บทบาทนาฏยศิลป์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยาน ประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 15(2), 36-50. https://so05.tcithaijo.org/index.php/tgt/article/view/7951

ระเบียบ แสงจันทร์ และคณะ. (2562). การรับรู้และความต้องการการใช้บริการ Mobile Telepresence Robotics ของประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. PULINET Journal, 6(1), 83-94. https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/354

ลลิตา สันติวรรักษ์. (2015). การพัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชันจำลองการเดินด้วยระดับสายตาในระบบความ จริงเสมือนสำหรับผู้พิการทางสายตาบนสมาร์ทโฟน. การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) ครั้งที่ 7. 129-134.

อนุชา พวงผกา และ สุวิทย์ วงษ์บุญมาก. (2561). เทคโนโลยีเสมือนจริงในงานห้องสมุด. วารสารพิกุล, 1(15), 1-12. https://research.kpru.ac.th/research2/pages/filere/15702018-05-24.pdf

Antunes, T. P. C., Oliveira, A. S. B. de, Crocetta, T. B., Antão, J. Y. F. de L., Barbosa, R. T. de A., Guarnieri, R., ... Abreu, L. C. de. (2017). Computer classes and games in virtual reality environment to reduce loneliness among students of an elderly reference center. Medicine, 96(10), e5954. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000005954.

World Bank. (2016). Thailand Economic Monitor: Aging Society and Economy. Washington D.C. http://documents.worldbank.org/curated/en/830261469638312246/Thailand-economic- monitor-aging-society-and-economy-June-2016.