วารสารงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ISSN: 2773-918X โดยสมาคม ECTI เป็นวารสารทางวิชาการของสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับ การใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ กับงานในสาขาต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การออกแบบและพัฒนาเชิงประยุกต์ ที่มีประโยชน์ต่อประเทศและส่วนรวม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย นิสิตนักศึกษา และคณาจารย์ โดยผลงานตีพิมพ์ต้องมีความเป็นต้นฉบับ ไม่ได้ตีพิมพ์มาก่อน มีความสมบูรณ์ ทันสมัย ทั้งด้านทฤษฎี การทดสอบ ทดลอง เป็นไปตามหลักการตามระเบียบวิธีวิจัยอย่างเหมาะสม

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน - ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-31

ระบบตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของเครือข่ายไร้สาย

ภาณุพงศ์ เจริญพร, สุชัยศรี ไลออน, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ชัยพร ใจแก้ว, วิธวัช ตั้งตรงไพโรจน์, อนันต์ ผลเพิ่ม

11-18

ดูทุกฉบับ