ระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบการเทียบยกเว้นรายวิชานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Main Article Content

วีระชัย คอนจอหอ
พรรณี คอนจอหอ

บทคัดย่อ

       


การศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบการเทียบยกเว้นรายวิชานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบการเทียบยกเว้นรายวิชานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบการเทียบยกเว้นรายวิชานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 365 คนที่ใช้ในการศึกษาความต้องการโดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ และจำนวน 30 คนในการทดลองระบบและศึกษาความพึงพอใจการใช้งานระบบโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ 1) แบบสอบถามความต้องการสารสนเพื่อตรวจสอบการเทียบยกเว้นรายวิชาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2) แบบสอบถามความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบการเทียบยกเว้นรายวิชานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ได้แก่ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


            ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบการเทียบยกเว้นรายวิชาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้ประกอบด้วย 7 ส่วนได้แก่ 1) การตรวจสอบระยะเวลาในการเทียบโอน/ยกเว้น 2) เงื่อนไขในการเทียบโอน/ยกเว้น 3) ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอน/ยกเว้น 4) รายวิชาที่สามารถเทียบโอน/ยกเว้น 5) รายละเอียดของวิชาที่ต้องการเทียบโอน/ยกเว้น 6) การเทียบโอนในการเปลี่ยนวิชาเอกและ 7) การตรวจสอบรายวิชาที่ต้องการเทียบโอน/ยกเว้น จากการทดสอบระบบด้านความรวดเร็ว ด้านความถูกต้องและด้านคุณภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D. = 0.56) 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบการเทียบยกเว้นรายวิชาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63, S.D. = 0.49)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย