ระบบบริหารจัดการเพื่อตรวจสอบรายรับจริงประจำปีงบประมาณ

Main Article Content

จารุณี อูปแก้ว

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อตรวจสอบรายรับจริงประจำงบประมาณ ของคณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน เจ้าหน้าที่และผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวน 41 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  พัฒนาระบบด้วยโปรแกรม ASP.NET และ SQL Server เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพ แบบประเมินความพึงพอใจ และระบบบริหารจัดการเพื่อตรวจสอบรายรับจริง สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 


            ผลการวิจัยพบว่า ระบบการบริหารจัดการเพื่อตรวจสอบรายรับจริงประจำปีงบประมาณ ของคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ 1) ส่วนนำเข้าข้อมูล  2) ส่วนประมวลผล 3) ส่วนรายงานผล และ 4) ส่วนสนับสนุน ระบบพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานแผนและงบประมาณ สามารถแก้ไขข้อมูลรายการหักได้ง่าย  และได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำ ช่วยให้การทำงานมีความรวดเร็ว และแม่นยำยิ่งขึ้น ผู้บริหารได้รับรายงานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง สามารถนำไปวางแผนในการตัดสินใจได้
ผลการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.00, S.D. = 0.66)  ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.25, S.D. = 0.69)  ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพ


 


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

สุภัทรา สหพงศ์. (2548). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สาคร สมเสริฐ. (2564). งบประมาณแบบมีส่วนร่วมในฐานะนวัตกรรมสังคม. วารสารสังคมศาสตร์, 10(2), 93-100.

ลภัสรดา โอสถานนท์. (2564). ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขตสุขภาพที่ 10. วารสารวิชาการ

สาธารสุข, 30(2), 331-339.

วีระศักดิ์ สมยานะ และกมลทิพย์ คำใจ. (2564). การบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือ. สักทอง :

วารสารมนุษยศาสตร์และสัคมศาสตร์ (สทมส.), 27(3), 34-47.

จุฬาวรรณ ปาสาจันทร์ และวงกต ศรีอุไร. (2560). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณ : กรณีศึกษาองค์การ

บริหารส่วนตำบลเซเป็ด. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา, 1(1), 17-26.