การติดตั้งมิเตอร์ชนิดจานหมุนเพื่อความเหมาะสม

Main Article Content

ปัณณธร รอดกำเนิด พรเทพ ศรีมี วัชระ พบพร คมสันต์ หงษ์สมบัติ

บทคัดย่อ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในอดีตใช้มิเตอร์ชนิดจานหมุนเป็นเครื่องวัดการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า (ผชฟ.) ซึ่งปริมาณเครื่องวัดที่ถูกนำไปติดตั้ง เมื่อผ่านการใช้งานอาจมีโอกาสผิดรูปแบบจากการติดตั้งตามมาตรฐานของ กฟภ. ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เครื่องวัดมีโอกาสแสดงผลการใช้พลังงานผิดพลาด ไปจากความเป็นจริง  บทความนี้ได้นำเสนอการปรับมุมองศาในการติดตั้งมิเตอร์ชนิดจานหมุนให้เกิดความผิดพลาดในการแสดงผลน้อยที่สุด โดยจำลองมุมการเอียงในการ ติดตั้งมิเตอร์ และคิดค่าผิดพลาดในการแสดงผลในแต่ละรูปแบบการเอียง  ผลของการทดสอบทำให้ทราบมุมเอียงที่ทำให้เครื่องวัดเกิดการแสดงผลที่ผิดพลาดเป็นแนวทางในการตรวจสอบเพื่อลดหน่วยสูญเสีย และ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการสับเปลี่ยนเครื่องมือวัดเป็นแบบดิจิทัล

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

B. Cai, M. Gao, W. Zhou and Z. He. (2013). "A Design of Error Computing System for

Multifunctional Watt-Hour Meter." 2013 Third International Conference on

Instrumentation, Measurement, Computer, Communication and Control, Shenyang,

pp. 715-718.

D. Gallo, C. Landi, M. Luiso, G. Bucci and E. Fiorucci. ( 2013). "Low cost smart power metering."

IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference

(I2MTC).Minneapolis, MN, 2013, pp. 763-767.

Edison Electric Institute (EEI).( 2002)."Handbook for Electricity Metering," 10th Edition, 2002,

Washington, pp. 151-162.

E. E. Lynch and M. A. Princi. (1942). "Improvement in modern meter-testing technique," in

Electrical Engineering, 61(4), pp. 218-223, April.

H. D. Stryczewska, R. Goleman, M. Pietras and T. Giżewski.( 2017)."Evaluation of the damages

in three-phase watt-hour induction meters after external high magnetic field exposition,"

International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in

Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO &

AoS), Lublin, 2017, pp. 1-4.

M. M. Saied.(1995). "On the accuracy of watt-hour meters in nonsinusoidal environment,"

IAS '95. Conference Record of the 1995 IEEE Industry Applications Conference

Thirtieth IAS Annual Meeting, Orlando, FL, USA, pp. 2219-2225 vol.3.