การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องซ้อมรับใบปริญญาบัตร

  • ทรงศักดิ์ แสงมาศ ทรงศักดิ์ มีสิทธิ์ ปฏิวัติ อาสาเสน พิทักษ์ แสนกล้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คำสำคัญ: เครื่องซ้อมรับ ใบปริญญาบัตร ประสิทธิภาพเครื่องซ้อมรับ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและออกแบบเครื่องซ้อมรับใบปริญญาบัตร 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องซ้อมรับใบปริญญาบัตร  ซึ่งการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องซ้อมรับปริญญาบัตรนั้น ผลการวิจัยพบว่าการสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องซ้อมรับปริญญาบัตรมีการทำงานอยู่หลายขั้นตอนโดยมีความสัมพันธ์กันภายในระบบ ซึ่งการสร้างและการออกแบบเครื่องรับปริญญาบัตรมีกลไกการทำงานที่สามารถจ่ายใบปริญญาบัตรได้ตามวัตถุประสงค์คือ สามารถจ่ายใบปริญญาบัตรได้ไม่ต่ำว่า 35 ใบ ต่อนาที และในการจ่ายใบปริญญาบัตรมีความเที่ยงตรงในการนับผิดพลาดไม่เกิน 5% โดยขณะการจ่ายใบปริญญาบัตรนั้นมีการตรวจสอบการจ่ายใบปริญญาบัตรโดยระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติที่เป็นตามลำดับขั้นตอนการจ่ายที่ตรงต่อบัณฑิตที่รับใบปริญญาบัตร ซึ่งจากการวิจัยพบว่าการสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องรับใบปริญญาบัตรมีประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่องซ้อมรับใบปริญญาบัตรได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ในการทดสอบ 10 ครั้ง และทดสอบจำนวน 40 ใบ ในเวลาเฉลี่ย 59.6 วินาที ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ในพิธีการพระราชทานปริญญาบัตร และมีความผิดพลาดคิดเป็นร้อยละ 2.16

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

เกริกวุฒิ สุหิรัญ. 2550. Microcontroller. เสริมวิทย์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี, กรุงเทพฯ.

ชัยวัฒน์ลิ้มพรจิตรวิไล. 2538. คู่มือนักอิเล็กทรอนิกส์. ซีเอ็ดยูเคชั่น, กรุงเทพฯ.

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2552. การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. พิมพ์ครั้งที่ 10.

บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, กรุงเทพฯ.

ภีรพล คชาเจริญ, มานพ ทะชัยวงษ์ และ พณรังสี สู่ความดี. 2550. ช่างเทคนิค Microcontroller.

บายเนเจอร์พับลิชชิง, นนทบุรี.

ยืน ภู่วรวรรณ. 2527. ทฤษฎีและการใช้งานอิเล็กทรอนิคส์ เล่ม 3. ซีเอ็ดยูเคชั่น, กรุงเทพฯ.

สำโรง เต็มราม. 2552. เซนเซอร์ทรานสดิวเชอร์และการใช้งาน. โปรวิชั่น, กรุงเทพฯ.

สุรวาท ทองบุ. 2550. การวิจัยทางการศึกษา. อภิชาดการพิมพ์, มหาสารคาม.

เผยแพร่แล้ว
2021-06-30