ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  • ณัฐวุฒิ หงส์จันทร์ สุชาติ ดุมนิล วีรวัฒน์ เถรี ศิวา เลิศกระโทก ศิวารัฐ กลัดเนียม สุราษฎร์ เจริญยิ่ง
คำสำคัญ: พลังงานแสงอาทิตย์ การอบแห้ง โซล่าเซลล์ App Blynk

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์มีระยะการใช้งานของเครื่องกว้าง 60 cm ยาว 80 cm สูง 90 cm วัสดุหลักที่ใช้คือเหล็กและอะลูมิเนียม ซึ่งตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์นี้สามารถอบแห้งวัตถุดิบที่ใช้ในการทดลองคือพริกได้สมบูรณ์ตามที่ได้ออกแบบไว้ ควบคุมการทำงานหรือควบคุมอุณหภูมิด้วยการควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือ คือ App Blynk ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างและทำการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการหาประสิทธิภาพจากการทดลองการอบวัตถุดิบที่เตรียมไว้คือพริกเพื่อหาประสิทธิภาพของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ว่าวัตถุดิบที่ทำการทดลองมีความแห้งสมบูรณ์ตามที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ แล้วนำผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของการใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์      ผลการทดสอบประสิทธิภาพพบว่า ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถอบแห้งพริก ได้สมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้ โดยมีประสิทธิภาพร้อยละ 100 ซึ่งเป็นประสิทธิภาพที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

ธนบูรณ์ อ่อนเงิน และคณะ. (2559). ศึกษาตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์จากแท่งแก้ว. วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี.

พลังงานแสงอาทิตย์. (2560). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.mnre.go.th/reo13/th/

reo13/th/news/detail/9385. สืบค้น 15 กันยายน 2563.

วิลาวรรณ์ คำหาญ. (2555). ศึกษาและพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม

สำหรับอบแห้งพริกในตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม. สาขาวิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสกลนคร.

นัฑพงศ์ สิงห์ศร และคณะ. (2557). ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทำจากแผ่นโพลีคาร์บอเนต. วารสารเกษตรราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 13(1) : 47 – 52.

เผยแพร่แล้ว
2021-06-30