การวิเคราะห์สาเหตุการวิบัติเชิงลาดด้วยวิธีสมดุลจำกัด และ วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์และแนวทางการ ปรับปรุงแก้ไข กรณีศึกษา ทางหลวง 2159 ตอนชัยภูมิ-ห้วยยางดำ ที่ กม.27+700

Main Article Content

กฤษณะ มีลักษณะสม, พงศกร พวงชมภู

บทคัดย่อ

การพังทลายของลาดดินเป็นภัยธรรมชาติทางธรณีวิทยาที่พบได้บ่อยในประเทศเขตร้อน รวมทั้งประเทศไทย ภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วยป่าไม้และภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ถนนบางสายที่วิ่งผ่านเนินเขาในช่วงฝนตกมักจะประสบปัญหาความลาดเอียงซึ่งนำไปสู่ความสำคัญและสูญเสียทางเศรษฐกิจ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุของการพังทลายของลาดเนินโดยพิจารณาจากปัจจัยด้านความปลอดภัยของความมั่นคงเชิงลาด จากกรณีศึกษาทางหลวงหมายเลข 2159 สายชัยภูมิ-เขื่อนห้วยยาง ที่กิโลเมตร 27+700 จังหวัดชัยภูมิ การวิเคราะห์ ดำเนินการตามวิธี สมดุลจำกัด(Limit Equilibrium)และวิธี ไฟไนต์เอลิเมนต์(Finite Element) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ “Slide 2D” และ “Plaxis 2D” ตามลำดับ ผลการวิจัยพบว่า ค่าความปลอดภัยของวิธีสมดุลจำกัด(LEM) สูงกว่า วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์(FEM) ประมาณร้อยละ 3.14 และปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อเสถียรภาพของเนินคือน้ำที่ไหลลงมาจากตลิ่งลงสู่เนินที่ไม่มีการป้องกัน ทำให้เกิดการกัดเซาะที่ท้ายเนินและค่อยๆ ลุกลาม เข้าสู่โครงสร้างหลักและชั้นผิวทาง การเสริมแรงด้วยวิธี Rock and Wire Mattress ได้รับเลือก เนื่องจากเพิ่มความมั่นคง ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำตามแนวลาดชัน และลดความเสี่ยงต่อการกัดเซาะ นอกจากนี้ ที่หินและลวดยังสามารถก่อสร้างได้ง่ายและรวดเร็ว รวมทั้งนำไปใช้ในสถานที่ก่อสร้างที่ยากลำบาก และใช้วัสดุก่อสร้างและแรงงานในท้องถิ่นที่มีอยู่ในพื้นที่

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Adun Yakob. (2008). Assessment of slope stability improvement at highway no. 41 segment of Thung Song district- Rom Phibun district, Southern Thailand. Bachelor of Engineering Thesis Department of Civil Engineering (Geotechnics) Prince of songkla University.

ASTM D 422. (2007). Standard test method for particle-size analysis of soils. In Annual Book of

ASTMStandards.04.08. Philadelphia: American Society for Testing and Materials, USA.

ASTM D 698.( 2007). Standard Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using. Standard Effort, USA.

ASTM D 4318. (2010). Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity index of Soils. In Annual Book of ASTM Standards. 04.08. Philadelphia: American Society for Testing and Materials, USA.

ASTM D 3080. (2014). Standard test method for direct shear test of soils under consolidated drained conditions. In Annual Book of ASTM Standards. 04.08. Philadelphia: American Society for Testing and Materials, USA.

Bhawani S. (1999). Rock mass classification. University of Roorkee, Roorkee, India.

Chimoye W. (2001). Foundation analysis and design. Department of Civil Engineering, Faculty of

Engineering,Thammasat University.

Department of Highways. (2008). Guide to correcting and operating the erosion and slope movement, Bureau of Road Research and Development. Department of Highways, ministry of transport, Thailand.

Department of Highways. (2018). Standard Drawing for Highways Design and Construction. Ministry of transport, Thailand..

Gray DH, Sotir RB. (1996). Biotechnical and Soil Bioengineering Slope Stabilization A Practical

Guide for Erotion Control. John Wiley & Sons.

Hamid Fathi Shoob, Amin Nooralizadeh & Hamed Zamenian. (2017). Parametric Study of the Stabilization of Sloped Surfaces Bedding with Geotextiles. Global Journal of Research

in Engineering. 17(4) :36 – 44.

Karim M. Zein A., and Abdel Karim W. (2017- October). “Stability of Slopes on Clays of Variable Strength by Limit Equilibrium and Finite Element Analysis Methods”. International Journal of GEOMATE. 13(38) : pp.157-164.

Mashhour, I. M., & El-Marassi, M. A. (2022) A Parametric Study on Benched Slopes using Limit Equilibrium Method. Department of Construction and Building Engineering.

Mooltatong C, Chairatanangamdej G,Poungchoompu P. (2017). Study on Slope Failure of Highway Embank No.1349, Samoeng-Wat Chan Route. The 22 National Convention on Civil Engineering. 18-20 July. NakhonRatchasima, Thai.

Multathong C. (2017). Study on Slope Failure of Highway Embankment No.1349, Samoeng - Wat Chan Route sta. 34+450.

Navfac. (1986). Design Manual 7.10 Soil Mechanic. Department of the Naval Facilities Engineering Command, Chapter7, Slope Stability and Protection.

Poramethee Dechpatungwesa. (2019, October - Decenber). “Study on Slope Failure of Highway Embankment No.1194 Mae Sariang - Mae Saplaep Route sta. 21+150”. KKU Research Journal (Graduate Studies). 19(4) : 127 – 138.

Price T.( 2006). Warwick University.[Online]. Available : http//fbe.vwc.uk/ pubric/geocal

/Slope/Slopes. retrieved October 3,2022.

Supracha Kamana. (2022, January-March). Study on Slope Failure by Limit Equilibrium Method And Finite Element Method of Highway Embankment and Remediation A Case Study No.1270, Kong Loi – Mae Hae tai Route - sta. 21+000. KKU Research Journal (Graduate Studies). 22(1) :13-25.

Visudmedanukul P. (2015). Foundation Engineering Handbook. SE-EDUCATION Public Company Limited, Bangkok.

Voottipruex P, Maneejaruan J, Inthapichai S, Teerawattanasuk C, Modmoltin C. (2013, May-August). The Prevention of soil Erosion Using a Combination of Natural Fiber with Vetiver and Ruzi Grass. The Journal of KMUTNB. 23(2) : 295 – 304.

Whitman RV, Bailey W A. (1967). Use of computers for slope stability analysis. J. Soil Mech. Found, Div, ASCE 93.

Yotsawat Chantra. (2022, January-March). Study on Slope Failure by Limit Equilibrium Method And Finite Element Method of Highway Embankment A Case Study No.1270, Kong Loi – Mae Haetai Route sta.26+200 – sta.26+450. KKU Research Journal (Graduate Studies). 22(1) : 38-50.