การออกแบบและสร้างระบบควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟน

Main Article Content

องอาจ ทับบุรี
กันยารัตน์ เอกเอี่ยม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างระบบควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนบนฐานวิธีการคิดอัตราค่าไฟฟ้า เพื่อจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย กระบวนการที่นำเสนอเริ่มจากการออกแบบสร้างโดยใช้โมดูลวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า ด้วยการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า ส่งข้อมูลให้แก่ไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผลการทำงาน ข้อมูลที่ได้รับจะถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังสมาร์ทโฟน เพื่อแสดงข้อมูลพารามิเตอร์ต่างๆ ผลการทดสอบยืนยันให้เห็นว่าระบบที่นำเสนอสามารถแสดงค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าที่ใช้ได้ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่าร้อยละ 1 ค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดค่ากระแสไฟฟ้าน้อยกว่าร้อยละ 10 และมีค่าความคลาดเคลื่อนของอัตราค่าไฟฟ้าที่นำเสนอน้อยกว่าร้อยละ 1

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. (2566). “อัตราค่าไฟฟ้า.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.pea.co.th/

Portals/0/demand_response/Electricity%20Reconsider.pdf?ver=2018-10-01-155123-370 สืบค้น : 30 มิถุนายน 2566

ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ, ธนกฤต จินดาศรี และรัตนสุดา สุภดนัยสร. (2565). การพัฒนาต้นแบบปลั๊กไฟอัจฉริยะสำหรับการตรวจสอบและจัดการพลังงานไฟฟ้าในบ้านอัจฉริยะ. วารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH. 17(2), 159 -169.

ประภาพร กุลลิ้มรัตน์ชัย. (2559). Internet of things: แนวโน้มเทคโนโลยีปัจจุบันกับการใช้งานในอนาคต. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 10(1), 29 – 36.

ภาคิณ มณีโชติ, วัชระ วงค์ปัญโญ และบุญวัฒน์ วิจารณ์พล. (2563). การพัฒนาสมาร์ตมิเตอร์สำหรับใช้ในการจัดการพลังงาน ในศูนย์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 15(1), 51 -66.

วิวัฒน์ มีสุวรรณ์. (2559). อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things) กับการศึกษา. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม. 4(2), 83 -92.

สุชาติ ดุมนิล. (2566). การพัฒนาระบบควบคุมการวัดค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีIoT. วารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH. 18(1), 1 -16.

สุรินทร์ แหงมงาม, ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์, ธีระพล เหมือนขาว, สุทธี ทับทองดี, กัณฑ์เอนก ทุ่มแก้ว และประวี ภู่อินทร์. (2564). ระบบการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบเติมเงินผ่านระบบเติมเงินออนไลน์และแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี. 19(2), 43 -52.

สำนักนโยบายและแผนพลังงาน. (2566). รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2566. กรุงเทพฯ : กระทรวงพลังงาน.