ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2567): January 2024- April 2024 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)
ดูทุกฉบับ