ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2566): January 2023- April 2023 (PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering)
เผยแพร่แล้ว: 2023-01-31

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ