การศึกษาและออกแบบกังหันลมผลิตไฟฟ้าชนิดแกนแนวตั้งสำหรับพื้นที่อัตราเร็วลมต่ำ

Main Article Content

วีระศักดิ์ ไชยชาญ
ศักราช ทองนอก
เพียรดี อ่อนยิ่ง
ภูเทพ วรรณบวร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เสนอการศึกษาและออกแบบกังหันลมผลิตไฟฟ้าชนิดแกนแนวตั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบใบกังหันลมชนิดแกนแนวตั้งที่มีความเหมาะสมสำหรับการนำมาใช้ในพื้นที่ที่มีอัตราเร็วลมต่ำ โดยการออกแบบใบพัด กว้าง 0.2 เมตร ยาว 0.8 เมตร เพื่อประกอบเป็นกังหันลมชนิดแกนแนวตั้งแบบหลายใบพัด (2 ใบ 3 ใบ 4 ใบ 5 ใบ และ 6 ใบ) เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 28W ถูกติดตั้งให้เชื่อมต่อกับกังหันลมผ่านชุดปรับอัตราเร็วรอบขนาด 1 ต่อ 2.67 รอบ พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงจะถูกประจุเก็บในแบตเตอรี่ขนาด 12V 5Ah ผ่านเครื่องควบคุมการประจุขนาด 10A ผลการทดสอบ พบว่า ที่อัตราเร็วลม3.9 m/s กังหันลมผลิตไฟฟ้าชนิดแกนแนวตั้งแบบ 6 ใบ สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า
ให้กับภาระไฟฟ้าขนาด 10W ได้สูงสุดที่ 15.41V 0.33A และ 5.09W ตามลำดับ สามารถประจุแบตเตอรี่ได้เต็ม 12.98V ภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมง 40 นาที

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. 2553. โครงการพัฒนาปรับปรุงแผนที่ศักยภาพพลังงานลมสำหรับประเทศไทย.
กรุงเทพมหานคร.

[2] นนทวุฒิ ปรีชาวุฒิ. 2552. การออกแบบใบกังหันลมแกนนอนที่เหมาะสมสำหรับความเร็วลมต่ำ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

[3] วีระ ธันยาภิรักษ์ และ เอกวิทย์ หายักวงษ์.2552. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมในเขตอำเภอ พังโคน จังหวัดสกลนคร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร.

[4] วิรชัย โรยนรินท์, บุญฤทธิ์ ประสาทแก้ว และ ภาณุ ประทุมนพรัตน์. 2552. รายงานการวิจัย เรื่อง กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าบนถนน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

[5] John wiley sons., Ltd. International journal of energy research, Vol: 25. pp 501-506.

[6] Kohara Gear Industry Co.,Ltd. Gear Technical Reference, pp. 599.

[7] Paluta M., Reitz D., Snelling R. and Gadient J. 2013. Design and Fabrication of a Vertical Axis Wind Turbine.
University of Notre Dame.

[8] Raj, A., Gurav, R. B., Saha, A., Chavan, D.S., Karandikar, P. B. and Sankpal, J. B. 2016. Study of output parameters of horizontal axis wind turbines using experimental test setup. In International Conference on Computation of Power
Energy Information and Communication. IEEE Conference Publications. pp. 363 -368. Sciences. Net. 2011. A low-cost,
open source wind turbine. 1nd edition