การพัฒนาวิธีการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานรถยนต์เช่าด้วยเทคนิคการประเมินแบบสองขั้นตอน

Main Article Content

ดวงกมล จุลกะเศียน
ธรินี มณีศรี
ศิรประภา มโนมัธย์

บทคัดย่อ

       งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานรถยนต์เช่าแบบสองขั้นตอน  ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงล้อมกรอบข้อมูล กรณีตัวแบบมีปัจจัยไม่พึงประสงค์และการจัดกลุ่มตามลำดับชั้น โดยทดลองใช้งานจริงกับกรณีรถยนต์เช่าของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งจำนวน 104 แห่ง  และใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศของหน่วยงานร่วมกับบริษัทที่ให้เช่ารถยนต์ ประกอบด้วย ค่าเช่ารถยนต์ ระยะทางที่ใช้งานทั้งหมด ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เป็นปัจจัยพึงประสงค์  และมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมจากอุบัติเหตุ เป็นปัจจัยไม่พึงประสงค์  โดยนำมาหาค่าคะแนนประสิทธิภาพการใช้งานรถยนต์เช่าด้วยการวิเคราะห์เชิงล้อมกรอบข้อมูล กรณีมีปัจจัยไม่พึงประสงค์ด้วยวิธีผลบวกผกผัน  และคัดแยกข้อมูลด้วยการจัดกลุ่มข้อมูลตามลำดับชั้น  โดยกำหนดเกณฑ์จากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าการตัดสินใจจากผู้ประเมิน   ผลการวิจัยพบว่าวิธีการประเมินประสิทธิภาพแบบสองขั้นตอน  ทำให้สามารถคำนวณและจัดกลุ่มค่าคะแนนประสิทธิภาพการใช้งานรถยนต์เช่าของหน่วยงานราชการออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีค่าคะแนนประสิทธิภาพต่ำ (0.0000-0.4447)  กลุ่มที่มีค่าคะแนนประสิทธิภาพปานกลาง (0.4608-0.7993)  และกลุ่มที่มีค่าคะแนนประสิทธิภาพสูง (0.9475-1.0000)   เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายเพื่อจัดสรรการใช้งานรถยนต์เช่าให้กับหน่วยตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับงบประมาณ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] Liu JS, Lu LYY, Lu W-M, et al. A survey of DEA applications. Omega.2013; 41(5):893-902.

[2] Charnes A, Cooper WW,Rhodes E. Measurement the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research. 1978; 2:429-444.

[3] Dalvand B, Lotfi FH, Jahanshahloo GR. Performance assessment of decision making units in different levels using a hierarchical clustering DEA method. Helix. 2017; 8:1451-1455.

[4] Koopmans TC. Activity Analysis of Production and Allocation. New York: Wiley; 1951.

[5] Djordjevic B, Krmac E, Mlinaric TJ. Non-radial DEA model: A new approach to evaluation of safety at railway level crossings. Safety Science. 2018; 103:234-246.

[6] Chen CM. A network-DEA model with new efficiency measure to incorporate the dynamic effect in production networks. Eur J Oper Res. 2009; 194(3):687–699.

[7] Fare R, Grosskopf S, Lindgren B, et al. Productivity developments in Swedish hospitals: A Malmquist output index approach. In: Charnes A, Cooper WW, Lewin A, Seiford L, editors. Data envelopment analysis: theory, methodology and applications. Boston: Kluwer Academic; 1994. P. 253-272.

[8] Bessent AM, Bessent EW. Determining the Comparative Efficiency of Schools Through Data Envelopment Analysis. Educ Admin Q. 1980; 16(2): 57-75.

[9] Banker RD. Studies in Cost Allocation and Efficiency Evaluation [dissertation]. Boston: Graduate School of Business Administration Harvard University; 1980.

[10] Charnes A, Cooper WW. Auditing and Accounting for Program Efficiency and Management Efficiency in Not-For-Profit Entities. Account Org Soc. 1980; 5(1):87-107.

[11] Charnes A, Clark CT, Cooper WW, et al. A developmental study of Data Envelopment Analysis in measuring the efficiency of maintenance units in the U.S. Air Forces. Research Report. Texas: The University of Texas; 1983. Report No.: CCS 460. Contract No.: F49642-82-C0129.

[12] Charnes A, Cooper WW, Lewin AY, et al. Data Envelopment Analysis Theory, Methodology and Appli- cations. New York: Springer Science and Business Media; 1994.

[13] Daraio C, Diana M, Costa FD, et al. Efficiency and effectiveness in the urban public transport sector : A critical review with directions for future research. Eur J Oper Res. 2016; 248:1–20.

[14] Scheel H. Undesirable outputs in efficiency valuations. Eur J Oper Res. 2001; 132(2):400-410.

[15] Berg SA, Forsund FR, Jansen ES. Malmquist indices of productivity growth during the deregulation of Norwegian Banking 1980-89. Scand J Econ. 1992; 211-228.

[16] Samoilenko S, Osei-Bryson KM. Determining sources of relative inefficiency in heterogeneous samples: Methodology using Cluster Analysis, DEA and Neural Network. Eur J Oper Res. 2010; 206:479–487.

[17] Wu J, Liang L, Song M. Performance Based Clustering for Benchmarking of Container Ports: An Application of DEA and Cluster Analysis Technique. Int J Comput Intell Syst. 2010; 3(6):709-722.

[18] กระทรวงการคลัง. ที่ กค 0406.4/ว.64 อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ; 4 กรกฎาคม 2555; 1-3.