อิทธิพลของกระบวนการดัดขึ้นรูปแบบ 3 จุด ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคและความเสียหายของโลหะแผ่นเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงชนิดเฟสคู่ JSC980Y

Main Article Content

ณัฐศักดิ์ พรพุฒิศิริ
พงศกร หลีตระกูล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ทำการศึกษากับวัสดุโลหะแผ่นเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงชนิดเฟสคู่ JSC980Y ขนาดความหนา 1 มิลลิเมตร ซึ่งถูกใช้งานอย่างแพร่หลายเพื่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ แต่พบปัญหาหลักคือมักจะเกิดการแตกร้าวเสียหายได้ง่าย เนื่องจากมีสมบัติด้านความแข็งแรงสูงและขึ้นรูปได้ยากที่อุณหภูมิห้อง เพื่อหลีกเลี่ยงปรากฏการณ์ดังกล่าว จึงได้กำหนดแนวทางเพื่อการเพิ่มความสามารถในการขึ้นรูปด้วยวิธีการขึ้นรูปแบบอุ่นที่อุณภูมิ 200 ºC, 400 ºC, และ 600 ºC เปรียบเทียบกับผลการดัดขึ้นรูปที่อุณหภูมิห้อง ด้วยวิธีการทดสอบการดัดขึ้นรูปแบบ 3 จุด ที่ขนาดมุมแตกต่างกันในช่วง 0-75º  โดยใช้พันช์ที่มีรัศมี 0.25 มิลลิเมตร ผลการทดลองพบว่าอุณหภูมิการดัดขึ้นรูปจะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการดัดขึ้นรูปและขนาดมุมดีดตัวกลับของโลหะแผ่นอย่างชัดเจน โดยเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลทำให้ขนาดมุมดีดตัวกลับเพิ่มมากขึ้นและขนาดของมุมดีดตัวกลับจะเกิดขึ้นสูงสุดที่อุณหภูมิ 400 °C เนื่องจากเป็นช่วงอุณหภูมิที่วัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาค นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่ออุณหภูมิชิ้นทดสอบเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างจุลภาคและรูปแบบของรอยแตกร้าวบนพื้นผิวการดัดของชิ้นงานสำเร็จ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ozdemir M, Gökmeşe H, Dilipak H, et al. Investigation as experimental and micro-structural of the effect to spring back/forward amount of 16Mo3 (1.5415) sheet materials of different heat-treatments. ISITES, E-Publishing, 2014; 148-55.

Imai K, Koyama J, Jin Y. High-accuracy V-bending system by real time identifying material property. J Mater Process Tech, 2008;201(1-3):193-7.

Tekaslan Ö, Şeker U, Özdemir A. Determining spring back amount of steel sheet metal has 0.5 mm thickness in bending dies. Material and Design, 2006; 27(3):251-8.

Ragai L, Lazim D, Nemes A. Anisotropy and spring-back in draw-bending of stainless steel 410: experimental and numerical study. J Mater Process Tech, 2005;166(1):116-7.

Sousa L, Castro C, Antonio C. Optimal design of V and U bending processes using genetic algorithms. J Mater Process Tech, 2006;172(1):35-41.

Phanitwong W, Thipprakmas S. Determination of Coined-Bead Geometry in the V-Bending Process. Advances in Mechanical Engineering. 2014;63:45-52.

Thipprakmas S. Finite Element Analysis on the Coined-Bead Mechanism during the V Bending Process. Material and Design. 2011;32(10):4909-17.

Gökmeşe H, Özdemir M. The Effect of Heat Treatment on the Formability Behavior of Hardox-500 Sheet Material. GU J Sci, Part: C. 2016;4(4):343-9.

Luo L, Li W, Wang L, et al. Tensile behaviors and deformation mechanism of a medium Mn-TRIP steel at different temperatures. Mater Sci Eng. 2017; 682: 698–703.

Yanagimoto J, Oyamada K, Nakagawa T. Springback of high-strength steel after hot and warm sheet formings. CIRP Ann. 2005;54(1): 213–6.

ASM International. Mechanical Testing and Evaluation, ASM Handbook., Vol. 8. Ohio, USA, 2000.

Zhu M, Xu G, Zhou M, et al. Effects of tempering on the microstructure and properties of a high-strength bainite rail steel with good toughness, Metals (Basel). 2018;8(7):484.

Davidkov A, Jain M K, Petrov R H, et al. Strain localization and damage development during bending of Al-Mg alloy sheets, Mater Sci Eng. 2012;(550):395–407.

Tsoupis I, Hildering S, Merklein M. Prediction of damage in small curvature bending processes of high strength steels using continuum damage mechanics model in 3D simulation, Prod Eng. 2013;7(2–3):239–49.

Sirinakorn T, Uthaisangsuk V. Effects of The Tempering Temperature on Mechanical Properties, J Met Mater Miner. 2014;24(1):13–20.

Anazadeh A S, Kheirandish S. Affect of the tempering temperature on the microstructure and mechanical properties of dual phase steels. Mater Sci Eng .2011;532-41.