เผยแพร่แล้ว: 2021-12-30

จลนพลศาสตร์และกลไกการดูดซับสีย้อมเมทิลีนบูลโดยเกล็ดไคโตซาน

ชัชลิฎา บุญพะเนียด, หญิง อามาน, มัลลิกา โรจน์คงทรัพย์, โกวิทย์ ปิยะมังคลา

1-12

อิทธิพลของสารตกแต่งสำเร็จกันยับชนิดต่าง ๆ ต่อสมบัติของผ้ามัสลิน

ธนวัฒน์ แก้วเกตุ, ธัญลักษณ์ ศรีสุข, ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์

13-23

เครื่องตรวจวัดความหวานเมล่อนด้วยเทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้

ชิดชนก มากจันทร์, สุธี ลี้จงเพิ่มพูน, วิรัช กองสิน, กิตติพงศ์ คล้ายดี, เอกชัย รัตนบรรลือ

58-69

การจำลองระบบแก้ว Gd2O3–TeO2–B2O3 เพื่อศึกษาสมบัติการกำบังรังสีก่อไอออน

กิตติศักดิ์ ศรีวงค์ษา, พันธ์ศักดิ์ กล่ำกล่อมจิตร, รัฐนันท์ ลิ้มเกียรติเชิดชู, อภิชญา คิญชกวัฒน์, อัยริณ ตันติวัชรกุลธร, สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์, จุมพล ขอบขำ

70-83

การเปรียบเทียบวิธีการหาค่าเหมาะที่สุด ด้วยโซลเวอร์ของ Excel 2019 และขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดแบบวาฬ

วฐา มินเสน, นุสบา แสงงามเมือง, พิมผกา ธานินพงศ์, สาลินี ธำรงเลาหะพันธุ์

106-120