การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของพืชอาหารหมักจากข้าวฟ่างหวาน

Main Article Content

ยิ่งยง เมฆลอย
มณี อัชวรานนท์

บทคัดย่อ

การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของพืชหมักจากข้าวฟ่างหวาน (Sorghum bicolor (L.) Moench.) เพื่อใช้สำหรับการเลี้ยงสัตว์  โดยการผลิตพืชอาหารหมักในวิธีการดังนี้ ได้แก่ 1) ข้าวฟ่างหวานหมัก 2) ข้าวฟ่างหวานหมักผสมรำข้าว 5 เปอร์เซ็นต์ 3) ชานข้าวฟ่างหวานหมักผสมกากน้ำตาล 5 เปอร์เซ็นต์  และ 4) ชานข้าวฟ่างหวานหมักผสมกากน้ำตาลและรำข้าวอย่างละ 5 เปอร์เซ็นต์ จากผลการทดลองพบว่า พืชอาหารหมักทั้ง                            4 ชนิด มีลักษณะคุณภาพทางกายภาพที่ดี ด้านองค์ประกอบทางเคมี ข้าวฟ่างหวานหมักผสมรำข้าว 5 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณโปรตีนมากที่สุดเฉลี่ย 9.98 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ข้าวฟ่างหวานหมักมีปริมาณโปรตีนเฉลี่ย 7.01 เปอร์เซ็นต์ ส่วนชานข้าวฟ่างหวานหมักผสมกากน้ำตาล 5 เปอร์เซ็นต์ และชานข้าวฟ่างหวานหมักผสมรำข้าว 5 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณโปรตีนเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และ 4.92 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เยื่อใยส่วนของผนังเซลล์ (NDF) ข้าวฟ่างหวานหมักและข้าวฟ่างหวานหมักผสมรำข้าว 5 เปอร์เซ็นต์ มีค่า NDF สูงกว่าชานข้าวฟ่างหวานหมักผสมกากน้ำตาล 5 เปอร์เซ็นต์ และชานข้าวฟ่างหวานหมักผสมกากน้ำตาลและรำข้าวอย่างละ 5 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ขณะที่ชานข้าวฟ่างหวานหมักและชานข้าวฟ่างหวานหมักผสมรำข้าวมีเยื่อใยที่เหลือจากการละลายด้วยกรด (ADF) สูงกว่าข้าวฟ่างหวานหมักและข้าวฟ่างหวานหมักผสมรำข้าวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม ชานข้าวฟ่างหวานแม้จะมีคุณค่าทางโภชนาการต่ำแต่มีสมบัติที่สามารถใช้เป็นส่วนประกอบหลักในอาหารเลี้ยงสัตว์ได้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Reddy BVS,Reddy PS. Sweet Sorghum: Characteristic and potential. International Sorghum and Millets Newsletter, ICRISAT. 2003;44:26-8.

ฉายแสง ไผ่แก้ว, พิมพาพร พลเสน, บุญชู ชมพูสอ. การทดสอบพันธุ์ข้าวฟ่างหวานเพื่อผลิตหญ้าหมัก. รายงานผลการวิจัยประจำปี 2546. กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2546;205-14.

ยิ่งยง เมฆลอย, มณี อัชวรานนท์. การเปรียบเทียบผล ผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของข้าวโพดและข้าวฟ่างหวาน 3 พันธุ์. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2563;22(2).13-22.

Dong M, Li Q, Xu F, et al. Effects of microbial inoculants on the fermentation characteristics and microbial communities of sweet sorghum bagasse silage. Scientific reports. [internet] 2020 Jan [ cited 2021 Aug 12]; 10(837): 1-9. Available from: https://doiorg/10.10.1083/s41598-020-57628-0

Kumari NN, Reddy YR, Blummel M, et al. Effect of feeding processed sweet sorghum (Sorghum bicolor L. Moench) bagasse based complete diet on nutrient utilization and microbial N supply in growing ram lambs. Small Ruminant Research. 2014:117(1).52-7.

Anandan S, Zoltan H, Blummel M, et al. Feeding value of sweet sorghum bagasse and leaf residues after juice extraction for bio-ethanol production fed to sheep as complete ration in diverse physical froms. J nifeedsci. 2012;175(3/4):134-6.

AOAC. Official Method of Analyses. 18th edition. Association of Official Analytical Chemists. Washington. D.C. 2011.

Van Soest PJ, Robertson J, Lewis BA. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. J Dairy Sci. 1991;74(10):3583-97.

ยิ่งยง เมฆลอย, ธงชัย ช่วยสถิต. การศึกษาคุณค่าทางอาหารของข้าวฟ่างหวานสำหรับสัตว์. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2560;20(1):37-49.

สายัณห์ ทัดศรี. พืชอาหารสัตว์เขตร้อน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์; 2547.

วิโรจน์ ภัทรจินดา. โภชนศาสตร์สัตว์เลี้ยง และสัตว์ป่า. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น; 2555.