วารสารวิจัย  มทร.กรุงเทพ  Print ISSN 1906-0874 Online ISSN 2651-2130  สาขาวิชาของวารสารสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดทำวารสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานมากกว่า 7 ปี จนถึงปัจจุบันเผยแพร่เป็นราย 6 เดือน ซึ่งเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ และมีการดำเนินงานจัดพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ได้แก่ บทความวิจัยและบทความวิชาการ

เปิดรับบทความประจำปี 2566 ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน)

2019-02-15

เปิดรับบทความในสาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ทั้งบทความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ประจำปี 2566 ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) เริ่มส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสามารถดูนโยบายการรับบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutk/about และรายละเอียดสำหรับผู้แต่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutk/information/authors 

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร.0 2 287 9600 ต่อ 3115

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

 1.นายวันนิวัติ วันทนา

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม – ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-28

การจำแนกประเภทขวดเพื่อรีไซเคิลด้วยระบบวิชั่นและแขนหุ่นยนต์

ทวีวงศ์ อัครเลิศเศรษฐ, นภัสดล สิงหะตา, บุญช่วย เจริญผล

13-20

การพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมการจ่ายน้ำอัจฉริยะในบ้านด้วยระบบไอโอที

ปิยะพงษ์ พรมลักษณ์, ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ, รัตนสุดา รัตนสุดา

21-35

การออกแบบโปรแกรมการขนส่งน้ำดื่ม กรณีศึกษา ร้านน้ำดื่มแห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชา

จักรินทร์ กลั่นเงิน, กัลยา จำปาศรี, ประภาพรรณ เกษราพงศ์, กันต์ธกรณ์ เขาทอง

36-47

การประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนแบบไม่เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นที่ห่างไกล

นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ, ภควัต เกอะประสิทธิ์, ณัชพล เรืองทรัพย์, กุลยศ สุวันทโรจน์

48-57

ดูทุกฉบับ