วารสารวิจัย  มทร.กรุงเทพ  Print ISSN 1906-0874 Online ISSN 2651-2130  สาขาวิชาของวารสารสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดทำวารสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานมากกว่า 7 ปี จนถึงปัจจุบันเผยแพร่เป็นราย 6 เดือน ซึ่งเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ และมีการดำเนินงานจัดพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ได้แก่ บทความวิจัยและบทความวิชาการ

เปิดรับบทความประจำปี 2566 ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)

2019-02-15

เปิดรับบทความในสาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ทั้งบทความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ประจำปี 2566 ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) เริ่มส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสามารถดูนโยบายการรับบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutk/about และรายละเอียดสำหรับผู้แต่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutk/information/authors 

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร.0 2 287 9600 ต่อ 3115

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

 1.นายวันนิวัติ วันทนา

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-มิถุนายน 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-07-13

ประสิทธิภาพการลดการปนเปื้อนของไกลโฟเสตในดินด้วยจุลินทรีย์คัดสายพันธุ์

พรจิรา การภักดี, ศศิธร หาสิน, อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์, อภิชญา สวัสดี

15-21

Development of 4-DoF Robotic Arm Control System with Voice Command for Grasp Assistance

Teerawit Assawasillapakul, Nutdanai Singkhleewon, Kanlaya Thanasin

22-32

Development of Prototypical Indoor Real-time Location System for Medical Equipment Management Based on BLE Devices

Teerawit Assawasillapakul, Nutdanai Singkhleewon, Kanlaya Thanasin, Amonrat Khambun

33-43

เครื่องควบคุมตู้ปลาอัตโนมัติด้วยไอโอที

สุรเทพ แป้นเกิด, สุภษี ดวงใส

60-68

การศึกษาประสิทธิภาพการเจาะรูด้วยกระบวนการกัดเซาะด้วยไฟฟ้าของรอยเชื่อม เหล็กกล้าเครื่องมือ เกรด AISI P20

บทความวิจัย

สมชาย วนไทยสงค์, เอนก สุทธิฤทธิ์, เอกชัย รอดพิสา, เถลิง พลเจริญ, พิชัย จันทร์มณี

69-78

ดูทุกฉบับ