ข่าวประกาศ

สาน์สจากคณบดี

2021-03-22

สาส์นจากคณบดี

       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นศาสตร์พื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ครู อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยจึงต้องมีการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวทันหรือก้าวล้ำต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในหลาย ๆ ด้านมาบูรณาการเข้าด้วยกัน ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ ที่สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและความสุขให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ อีกทั้งการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแก้ปัญหาให้กับชุมชนนั้นถือเป็นเป้าหมายหลักหนึ่งในการพัฒนาประเทศ

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ สาน์สจากคณบดี

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

- Product development of germinated brown rice drink mixed with instant beetroot powder
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมั่นโถวเชิงสุขภาพด้วยการเสริมน้ำผักชายา
- การสำรวจชนิดของพรรณไม้ในตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
- การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้ในชุมชน
- ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้
- แอปพลิเคชันสืบค้นเนื้อหาของวีดิทัศน์โดยใช้ข้อความ 
- การทำนายการเลือกประเภทประกันภัยของลูกค้า
- ผลของอุณหภูมิแช่เยือกแข็งและสภาวะการละลายน้ำแข็งต่อการบาดเจ็บและรอดชีวิตของ  Salmonella Enteritidis ในเนื้อไก่

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูเล่มทุกฉบับ