Announcements

สาน์สจากคณบดี

2021-03-22

สาส์นจากคณบดี

  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นสื่อกลางหนึ่งทางวิชาการที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ งานวิจัย โดยมีการลงตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี  จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จะมุ่งสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะทำให้เกิดการพัฒนา ต่อยอดความรู้ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  (Life-long Learning) ซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นศาสตร์พื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนากำลังคนของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัย นักเรียน นักศึกษา อันจะนำมาสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม

Read more about สาน์สจากคณบดี

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-มิถุนายน 2567
					ดู ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-มิถุนายน 2567

บทความวิจัย

  • ผลของเอนไซม์ แอลฟา-อะไมเลส อัลคาเลส และอะไมโลกลูโคซิเดสต่อการสกัดเส้นใยอาหารจากหน่อไม้ฝรั่งเศษเหลือ
  • การผลิตเชื้อเพลิงขยะจากขยะพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย
  • การหาปริมาณซัลไฟด์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบผลิตแก๊สชีวภาพ
  • การวิเคราะห์ปริมาณรูตินในน้ำผลไม้ด้วยการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าโดยใช้ขั้วไฟฟ้าคาร์บอนไส้ดินสอที่ดัดแปรด้วยอนุภาคทอง
  • ฤทธิ์ต้านอักเสบและความเป็นพิษของสารสกัดใบลำพูและลำแพนต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยง
  • ผลของการสวมหน้ากากอนามัยที่มีต่อตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ SEIR สำหรับการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในกรุงเทพมหานคร
  • การศึกษาประสิทธิผลของการรักษาภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วยการฝังเข็ม

บทความวิชาการ

  • การเตรียมโปรตีนไฮโดรไลเสตจากสาหร่ายสไปรูลิน่าและคุณสมบัติเชิงหน้าที่
เผยแพร่แล้ว: 2024-05-20

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ