ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2565): วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)

					ดู ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2565): วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)
เผยแพร่แล้ว: 2022-12-27

ฉบับเต็ม

เนื้อหาเล่มวารสาร

บทความ