การประเมินผลโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม สังกัดกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ดร.พัชรินทร์ ศิริสุข

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4 ด้าน คือ 1) ประเมินปฏิกิริยาความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ 2) ประเมินผลการเรียนรู้ตามเนื้อหาสาระการอบรม 3) ประเมินพฤติกรรมการนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ 4) ประเมินผลลัพธ์ที่มีต่อโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม  เป็นการประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) หลังเสร็จสิ้นการอบรม เมื่อวันที่ 3–5 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ข้าราชการครู จำนวน 11 คน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 จำนวน 49 คน ซึ่งได้จากการเทียบสัดส่วนตามตารางของเครซี่และมอร์แกน (R.V. Krejcie and Morgan)  โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินโครงการอบรมแบบเคริกแพทริก (Kirkpatrick) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) แบ่งเป็นแบบสอบถามสำหรับครู จำนวน 5 ตอน และแบบสอบถามสำหรับนักเรียน จำนวน 2 ตอน  วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าสถิติได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


         ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้าราชการครูมีความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเรียนรู้ตามเนื้อหาสาระการอบรมของข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก 3) ข้าราชการครูมีพฤติกรรมการนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่อยู่ในระดับมาก 4) ผลลัพธ์ที่มีต่อโรงเรียนวัดใหม่ช่องลมข้าราชการครูอยู่ในระดับมากที่สุดและนักเรียนอยู่ในระดับมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย