เผยแพร่แล้ว: 2020-12-30

วันครูโลก

ดร.จุไรรัตน์ แสงบุญนำ

15-28

แนวทางการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมของโรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่น

ดร.อรทัย สันติเมทนีดล, ดร.ธีรพงษ์ แสงสิทธิ, รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข

54-67

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานหมู่ยุวกาชาดต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ

Development of an effective model of Red Cross Youth Group

ปัญญา ศรีสำราญ, ดร.อำนาจ สายฉลาด, ดร.วิทธิลักษณ์ จันทร์ธนสมบัติ

79-93