การใช้ OLE Model พัฒนาการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ Using the OLE Model to Develop Competency – Based Instruction

Main Article Content

กฤษดา ผ่องพิทยา

บทคัดย่อ

การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency – Based Education : CBE) ของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ (Competency) ที่สำคัญต่อการใช้ชีวิต การทำงาน และการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่าง
มีคุณภาพในโลกศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 6 ด้าน คือ 1) สมรรถนะการจัดการตนเอง 2) สมรรถนะ
การคิดขั้นสูง 3) สมรรถนะการสื่อสาร 4) สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม 5) สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และ 6) สมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน และนำเอา OLE Model มาใช้ในการพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะตามสมการ K + S + A/A & Successful = Competency ซึ่งมีกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมตามรายละเอียดตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency – Based Curriculum : CBC) ทั้ง 3 ด้าน คือการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ (Competency – Based Instruction : CBI)  และการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ (Competency – Based Assessment : CBA) ตามลำดับ

Article Details

บท
บทความวิชาการ