การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์วิชาการบัญชีเบื้องต้น โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมกับการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาสำหรับผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา The Development of Online Learning Platform on Basic Accounting Using Collaborative Learning Management Techniques Combined with Case-Based Learning for Vocational Learners

Main Article Content

สุริยะ วชิรวงศ์ไพศาล
วิบูลย์ ผกามาศ
ปรางทิพย์ เสยกระโทก
ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์
พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ 1) เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์วิชาการบัญชีเบื้องต้นโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกันร่วมกับการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาสำหรับผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล 4) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 5) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแพลตฟอร์ม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์วิชาการบัญชีเบื้องต้นโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกันร่วมกับการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินคุณภาพของแพลตฟอร์มโดยผู้เชี่ยวชาญ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อแพลตฟอร์ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบที


ผลการวิจัยพบว่า แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์วิชาการบัญชีเบื้องต้นโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกันร่วมกับการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาสำหรับผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.15/82.87 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.8356 ผู้เรียนที่เรียนด้วยแพลตฟอร์มดังกล่าวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการประเมินคุณภาพของแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์วิชาการบัญชีเบื้องต้นโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกันร่วมกับการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาสำหรับผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่าแพลตฟอร์มนี้มีความน่าสนใจและเหมาะที่จะใช้กับผู้เรียน ผู้เรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแพลตฟอร์มอยู่ในระดับมากเช่นกัน ผลการวิจัยทำให้ได้แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้นที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ได้จริง และทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้การจัดทำบัญชีตามที่ได้ออกแบบไว้


คำสำคัญ : แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ การบัญชีเบื้องต้น เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา


Abstract


          The objectives of this research were: 1) the development of online teaching-learning platform on Basic Accounting using collaborative learning management techniques combined with case-based learning for vocational learner; 2) to find out the efficiency by use of 80/80 criteria; 3) to find out the effective value; 4) to investigate the accomplished of an online teaching-learning platform; and 5) to study the opinions of experts and learners on teaching-learning with the platform. The sample studied by group sampling were 50 students of the vocational learner. The research instrument included: 1) online teaching-learning platform on Basic Accounting using collaborative learning management techniques with case-based learning; 2) effective value testing form; 3) quality assessment form for experts and 4) quality testing form for students. The collected data were analyzed through a statistical software program that provided percentage, mean, standard deviation and t-test values.


The research results were as follows: online teaching-learning platform on Basic Accounting using collaborative learning management techniques with case-based learning developed has an efficiency of 81.15/82.87 and is consistent with the 80/80 criteria. The effective values of 0.8356 or 83.56%. The student achievement score of the pretest was significantly higher than that of the posttest at the level of .05. The evaluation of online teaching-learning platform on Basic Accounting using collaborative learning management techniques combined with case-based learning from the experts of 4.08 and agreed that good online LMS lesson should be interested enough to capture the attention of users. The satisfaction rate of the students towards the online LMS lesson was at high level of 4.20. The research results illustrated that the online teaching-learning platform on Basic Accounting using collaborative learning management techniques combined with case-based learning was higher effective and suitable for students of the vocational learner. It’s can actually be used in teaching and learning and develop their learning in Basic Accounting as designed.


Keywords: Online Teaching-Learning Platforms, Basic Accounting, Collaborative Learning Management Techniques, Case-Based Learning.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เอกสารอ้างอิง

พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ และปรางทิพย์ เสยกระโทก. (2556). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์รายวิชาระบบไอซีทีและการจัดการยุคใหม่. วารสารสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 31(1), 25-43.

สุริยะ วชิรวงศ์ไพศาล ดรุณี ปัญจรัตนากร และพงษ์ศักดิ์ ผกามาศ. (2563). การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางเลือกสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา. การประชุมสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ) ครั้งที่ 1. 3 สิงหาคม 2563. 55-56. นครปฐม: สคบศ.

สุริยะ วชิรวงศ์ไพศาล ปภาภัทร แสงแก้ว ปรางทิพย์ เสยกระโทก และพงษ์ศักดิ์ ผกามาศ. (2564). การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลรายวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา. วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. 3(3), 255-269.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ. (2563). หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563. มปป. 1-217. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.

Biswas, P. (2021). Develop Learning Management System Without Breaking a Sweat. accessed on 29/05/2022, Available from: https://www.unifiedinfotech.net/blog/LMS/

Crisanto, M.A.L. (2018). Group Reporting as a Tool to Enhance the Quality of Courses: The response of Database Students to Online Cooperative Learning. Asian Association of Open Universities Journal, 13(1), 73-87.

Dhawan, S. (2020). Online Learning: A Panacea in the Time of Covid-19 Crisis. Journal of Educational Technology Systems, 49(1), 5-22.

Deng, L., & Ma, W. (2018). New Media for Educational Change. 3-11. New York: Springer.

Fernández Cruz, F.J., Egido Gálvez, I., & Carballo Santaolalla, R. (2016). Impact of Quality Management Systems on Teaching-Learning Processes. Quality Assurance in Education, 24(3), 394-415.

Freyn, S.L., Sedaghatjou, M., & Rodney, S. (2021). Collaborative Engagement Experience-Based Learning: a Teaching Framework for Business Education. Higher Education, Skills and Work-Based Learning, 11(5), 1252-1266.

Ghazal, S., Al-Samarraie, H., & Wright, B. (2020). A Conceptualization of Factors Affecting Collaborative Knowledge Building in Online Environments. Online Information Review, 44(1), 62-89.

Lyons, P., & Bandura, R.P. (2019). Case-Based Modeling: Fostering Expertise Development and Small Group Learning. European Journal of Training and Development, 43(7/8), 767-782.

Lyons, P., & Bandura, R.P. (2020). Stimulating Employee Learning: the Confluence of Case-Based and Self-regulated Learning. Industrial and Commercial Training, 52(3), 171-183.

Ndumbaro, F., & Mutula, S. (2019). Applicability of Solitary Model of Information Behavior in Students’ Collaborative Learning Assignments. Information and Learning Sciences, 120(3/4), 190-207.

Nkhoma, M.Z., Lam, T.K., Sriratanaviriyakul, N., Richardson, J., Kam, B., & Lau, K.H. (2017). Unpacking the Revised Bloom’s Taxonomy: Developing Case-Based Learning Activities. Education + Training, 59(3), 250-264.

Ranjbarfard, M., & Heidari Sureshjani, M. (2018). Offering a Framework for Value Co-Creation in Virtual Academic Learning Environments. Interactive Technology and Smart Education, 15(1), 2-27.

Sankaranarayanan, S., Kandimalla, S.R., Cao, M., Maronna, I., An, H., Bogart, C., Murray, R.C., Hilton, M., Sakr, M., & Penstein Rosé, C. (2020). Designing for Learning During Collaborative Projects Online: Tools and Takeaways. Information and Learning Sciences, 121(7/8), 569-577.

Schnellert, L., & Butler, D.L. (2021). Exploring the Potential of Collaborative Teaching Nested within Professional Learning Networks. Journal of Professional Capital and Community, 6(2), 99-116.

Sinlarat, P. (2020). The Path to Excellence in Thai Education. RICE Journal of Creative Entrepreneurship and Management, 1(2), 60-75.

Sithole, S., Datt, R., de Lange, P., & Tharapos, M. (2021). Learning Accounting through Visual Representations. Accounting Research Journal, 34(4), 365-384.

Strauß, S., & Rummel, N. (2020). Promoting Interaction in Online Distance Education: Designing, Implementing and Supporting Collaborative Learning. Information and Learning Sciences, 121(5/6), 251-260.

Wu, D., Liang, S., & Yu, W. (2018). Collaborative Information Searching as Learning in Academic Group Work. Aslib Journal of Information Management, 70(1), 2-27.