ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำด้วยไมโครกริดผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

Main Article Content

เชาวลิต จันภิรมย์
เอกรัตน์ สุขสุคนธ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดสอบจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาและการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์และ Code คำสั่งโดยสร้างระบบควบคุมโดนผ่านแอปพลิเคชั่นขึ้นมา โดยสามารถสั่งการเปิด-ปิดผ่านแอปพลิเคชั่น Blynk และ แจ้งเตือนขึ้นบอกใน Line บอกสถานะการทำงานของระบบ เป็นข้อความ มีวัน/เดือน/ปี และเวลาเมื่อกดปุ่มทำงานหรือปิด ซึ่งสามารถสรุปออกมาเป็นส่วนๆ ได้ดังนี้ (1) สามารถเปิด-ปิด การทำงานของเครื่องปั้มน้ำ โดยผ่านแอปพลิเคชั่น Blynk (2) สามารถดูสถานการณ์ทำงานและประวัติการเปิด-ปิด การทำงานโดยผ่าน Line (3) สามารถนำไฟฟ้าที่ได้รับจากน้ำไปใช้ประโยชน์ได้ (4) สามารถนำตัวเทอร์บายไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ไฟฟ้าที่ได้มานั้นได้น้อย (5) สามารถดูค่าไฟฟ้าจากจอได้ และ (6) ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่พลิตได้ จากการทดสอบกระแสไฟฟ้าจากตัวเทอร์บายนั้นพบว่า ระยะเวลา 1 นาที ปริมาณน้ำ 7.5 ลิตร ได้ค่ากระไฟฟ้า 15.98 V. ระยะเวลา 3 นาที ปริมาณน้ำ 7.5 ลิตร ได้ค่ากระแสไฟฟ้า 16.39 V. ระยะเวลา 5 นาที ปริมาณ 7.5 ลิตร 16.15 V. ระยะเวลา 10 นาที ปริมาณน้ำ 7.5 ลิตร ได้ค่ากระแสไฟฟ้า 16.08 V. โดยเฉลี่ยแล้วน้ำ 7.5 ลิตรนั้น จะได้รับกระแสไฟฟ้าอยู่ที่ 16.16 V.


 


คำสำคัญ : ระบบผลิตไฟฟ้า, พลังงานน้ำ, ไมโครกริด

Article Details

How to Cite
[1]
จันภิรมย์ เ. . และ สุขสุคนธ์ เ., “ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำด้วยไมโครกริดผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง”, JSCI-SBU, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 25–37, เม.ย. 2021.
บท
บทความวิจัย

References

เอกสารอ้างอิง
[1] Buyya, Rajkumar., Vahid Dastjerdi, Amir. (2016). Internet of things: principles and paradigms. Amsterdam: Morgan Kaufmann.
[2] Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE) Ministry of Energy. Microgrid. [Online] Available: https://thai-smartgrid.com/tech-basic-related-smartgrid/microgrid/ [Accessed: Sep. 10, 2020].
[3] I.Pimnapat,T. Nipon,K. Sirikorn,B.Surat .(2013).Modeling Appropriate Solar Home System Operations for Optimal Quality of Life in Remote Areas.Kasetsart J. (Soc. Sci) 34 : 92 - 104 (2013).
[4] L.Suporn. (2018). “Microgrid Market” grew at a record level until 2020. [Online] Available:https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2401:20180305-art&catid=49&Itemid=251 [Accessed: Sep. 10, 2020].
[5] Lutz,Robert.(2016).The Implications of the Internet of Things for Education.[Online]Available:http://www.systech.com/the-implications-of-theinternet-of-things-for-education [Accessed: Sep. 15, 2020].
[6] M. Wiwat. (2016). Internet of Things on Education.The Journal of Social Communication Innovation.Vol. 4 No. 2 (July - December 2016).
[7] Scully, Padraig., Lueth, Knud Lasse. (2016). Guide to IoT Solution Development. [Online] Available: http://iot-analytics.com [Accessed: July. 25, 2020].
[8] T. Charnon. (2557). GENERATION UNIT COMMITMENT IN MICROGRID WITH RENEWABLE ENERGY GENERATION COMBINED HEAT AND POWERAND ENERGY STORAGE SYSTEM.Bangkok : Chulalongkorn University.