วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก [JSCI-SBC] ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ลำดับแรกขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่านที่มีผลงานลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ทั้งในรูปแบบบทความวิจัยจำนวนทั้งสิ้น 6 ฉบับ  โดยทางกองบรรณาธิการพยายามจะดำเนินการให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปอย่างกระชับและปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านจริยธรรมในการตีพิมพ์บทความ  ซึ่งมีความยินดีที่จะรับบทความจาก คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน สาขานวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขานวัตกรรมทางธุรกิจ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาขาต่างๆ ที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน)  ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม)  และฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)

                    ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด "โควิด-19" ระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 ซึ่งมีอัตราการระบาดแบบก้าวกระโดดไปเรื่อย ๆ กระจายไปหลายจังหวัด ขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลสุขอนามัย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตนับตั้งแต่ก้าวออกจากบ้านจนกระทั่งกลับเข้าบ้านอย่างปลอดภัยกองบรรณาธิการวารสาร JSCI-SBC ขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน  รวมถึงส่งกำลังใจและขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ คุณหมอ พยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย ที่ท่านเสียสละ อดทน ทุ่มเททำหน้าที่เพื่อส่วนรวม

ทั้งนี้ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไปส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ  เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับต่อ ๆ ไป สามารถส่งได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของวารสาร  Link: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI

 

เผยแพร่แล้ว: 2021-04-30

การออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกการอนุรักษณ์ช้างไทย

วุฒิไกร พิมพขันธ์, ภัสสร ปัทวงค์, อภิรดี เดชพงษ์สัมฤทธิ์

53-64