ประสิทธิภาพระบบเช่าห้องอัดเสียงและอุปกรณ์ดนตรีผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้แนวคิดคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์

Main Article Content

วรรณพร จิตรสังวรณ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


งานวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เช่าห้องอัดเสียงและอุปกรณ์ดนตรีโดยใช้แนวคิดคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของเว็บไซต์เช่าห้องอัดเสียงและอุปกรณ์ดนตรีโดยใช้แนวคิดคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้พัฒนาขึ้น โดยได้พัฒนาระบบขึ้นในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) และได้นำหลักการพัฒนาระบบแบบ SDLC (System Development Life Cycle) และแนวคิดคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ เว็บไซต์เช่าห้องอัดเสียงและอุปกรณ์ดนตรีโดยใช้แนวคิดคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้พัฒนาขึ้นและแบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบสารสนเทศ จำนวน 3 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยจำนวน 3 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลของการศึกษาวิจัยพบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพในเว็บไซต์เช่าห้องอัดเสียงและอุปกรณ์ดนตรีโดยใช้แนวคิดคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเช่าห้องอัดเสียงและอุปกรณ์เครื่องดนตรีบนอินเทอร์เน็ต โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่ระบบมีประสิทธิภาพทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.14 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .53 และมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy) มาเป็นลำดับแรกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 รองลงมาคือด้าน System availability มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14


 


คำสำคัญ : ระบบเช่าห้องอัดเสียง, อุปกรณ์ดนตรี, คุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์


 

Article Details

How to Cite
[1]
จิตรสังวรณ์ ว. ., “ประสิทธิภาพระบบเช่าห้องอัดเสียงและอุปกรณ์ดนตรีผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้แนวคิดคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์”, JSCI-SBU, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 15–25, เม.ย. 2021.
บท
บทความวิจัย

References

เอกสารอ้างอิง
[1] Delone, William H., & Ephraim R. McLean. (2003). “The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update.” Journal of Management Information System, Vol. 19(4): 9-30.

[2] Electronic Transactions Development Agency .2019. Thailand Internet User Behavior 2019.[Online] Available:https://www.etda.or.th/th/NEWS/ETDA-Revealed-Thailand-Internet-User-Behavior-2019.aspx .[Accessed: Sep. 27, 2020]


[3] Gefen, D. (2002). Reflections on the dimensions of trust and trustworthiness among online consumers. ACM Sigmis Database, 33(3), 38-53.


[4] Gronroos, C. (1982). Relationship approach to marketing in service contexts:The marketing and organizational behavior interface. Journal of Business Research, 20(1), 3-17.

[5] K.Kittisak and P. Prapas.(2013). The development of evaluation criteria for children websites. EAU Heritage Journal.3(2),July – December.

[6] Likertan Rensis. (1967). “The Method of Constructing and Attitude Scale”. In Reading in Fishbeic,M (Ed.), Attitude Theory and Measurement (pp. 90-95). New York: Wiley & Son.
[7] O. EiamSiriwong.(2554). Management Information System : MIS.Bangkok: Se-Education public Co.,Ltd.

[8] Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Malhotra, A. (2005). ES-QUAL: A multiple-item scale for assessing electronic service quality. Journal of service research, 7(3), 213-233.
[9] R. Charoensakdi,T. Tisan.2011.PHP&MySQL Web Programming .Bangkok: Netdesign Publishing Co.,Ltd.


[10] Santos, J. (2003). E-service quality-a model of virtual service dimensions. Managing Service Quality, 13(3), 233-247.


[11] S. Jarunee. (2015). The Impact of E-Shopping Quality on Consumer Satisfaction and Buying Decision. Journal of Communication and Management. 1(1), 101-128.

[12] Srisa-ard, Boonchom. (2002). Introduction to Research. (7th ed.). Bangkok: Suveeriyasan.

[13] TAMA Blog Security should be Simple.Web Application (Website).2016.[Online] Available: https://blog.tamacorp.co/web-application-website/ [Accessed: Sep. 10, 2020]

[14] T. Nungnuch .(2015). THE SERVICE QUALITY TRANSACIONS ELECTRONIC OF KRUNG THAI BANK EMPIRE TOWER BRANCH, BANGKOK.A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Business Administration Program Graduate School, Silpakorn University.
[15] T.Thanit .(2016).The Impact of Electronic Service Quality on Trust and Intention to use of Tailer website in Thailand.Journal of Information Systems in Business (JISB) 2(1) January – March.

[16] Zineldin, M. (1996). Bank strategy portioning and some determinants of bank selection. International.Journal of Bank Marketing, 14(6), 12-22.