การออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกการอนุรักษณ์ช้างไทย

Main Article Content

วุฒิไกร พิมพขันธ์
ภัสสร ปัทวงค์
อภิรดี เดชพงษ์สัมฤทธิ์

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติโดยใช้เทคนิคการนำเสนอแบบเล่านิทานเพื่อการรณรงค์อนุรักษ์ช้างไทย มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ  1)  เพื่อออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติโดยใช้เทคนิคการนำเสนอแบบเล่านิทานเพื่อการรณรงค์อนุรักษ์ช้างไทย 2)  เพื่อประเมินประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชัน 3 มิติโดยใช้เทคนิคการนำเสนอแบบเล่านิทานเพื่อการรณรงค์อนุรักษ์ช้างไทย และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจสื่อแอนิเมชัน 3 มิติโดยใช้เทคนิคการนำเสนอแบบเล่านิทานเพื่อการรณรงค์อนุรักษ์ช้างไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและการออกแบบสื่อมัลติมีเดียโดยวิธีแบบเจาะจงจำนวน 6 คน และกลุ่มที่ 2 คือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 150 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานวิจัยได้แก่ 1) โปรแกรม Autodesk Maya 2020 , โปรแกรม Unreal Engine และโปรแกรม Adobe Premiere Pro 2020  2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับชมสื่อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่  4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .58 และกลุ่มที่ 2 ผู้รับชมสื่ออยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่  4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .75

Article Details

How to Cite
[1]
พิมพขันธ์ ว. . ., ปัทวงค์ ภ. . ., และ เดชพงษ์สัมฤทธิ์ อ., “การออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกการอนุรักษณ์ช้างไทย”, JSCI-SBU, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 53–64, เม.ย. 2021.
บท
บทความวิจัย