การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์การเช่าชุดแฟนซีและคอสเพลย์

Main Article Content

จีรายุ นาหว่าน
พิมพ์ชยา ชัยรัตน์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ในการเช่าชุดแฟนซีและคอสเพลย์ (2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศออนไลน์การเช่าชุดแฟนซีและคอสเพลย์ โดยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ระบบ พบว่าควรพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์การเช่าชุดแฟนซีและคอสเพลย์ขึ้น ซึ่งพัฒนาตามหลักการของวงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) โดยใช้ภาษา PHP


         ซึ่งผลการวิจัยพบว่า


         (1) ระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าและเจ้าของร้าน


         (2) การประเมินประสิทธิภาพของระบบ 4 ด้าน คือ (1) ด้านการทำงานตามความต้องการของผู้ใช้งาน (2) ด้านการทำงานได้ตามหน้าที่ และ (3) ด้านการรักษาความปลอดภัยชองข้อมูลนั้น ระบบสามารถตอบสนองความต้องการในแต่ละด้านได้อย่างครบถ้วน สำหรับ (4) ด้านความง่ายต่อการใช้งานมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.50)

Article Details

How to Cite
[1]
นาหว่าน จ. . และ ชัยรัตน์ พ. ., “การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์การเช่าชุดแฟนซีและคอสเพลย์”, JSCI-SBU, ปี 1, ฉบับที่ 3, น. 1–9, ธ.ค. 2021.
บท
บทความวิจัย