วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก [JSCI-SBC] ฉบับนี้เป็นปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) ได้รวบรวมบทความที่น่าสนใจ ซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเข้มข้น จํานวน 6 บทความ โดยมาจากหลากหลายสาขาที่มีความเกี่ยวข้องและมีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในเนื้อหาของวารสารนี้และได้รับการอ้างอิงและนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ถ้าพูดถึงกระแสที่มาแรงในโลกของเทคโนโลยีในขณะนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของ ‘Metaverse’ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกจากโซเชียลเน็ตเวิร์กอันดับ 1 ของโลกอย่าง Facebook ที่ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัท นอกจากนี้แล้วยังมีหลายบริษัทที่ให้ความสนใจในการปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจโดยใช้ Metaverse ซึ่งคือแนวคิดในการสร้างสภาพแวดล้อมของโลกแห่งความจริงและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน นี่คงเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่จะเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจ ดำเนินชีวิต ในระยะเวลาอันใกล้นี้

และในช่วงของการเผยแพร่วารสารฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) นี้ซึ่งตรงกับวันปีใหม่ จึงขออวยพรให้ทุกคนประสบกับความสำเร็จ รุ่งเรือง ขอให้มีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง ข้ามผ่านปี 2021 เป็นปี 2022 อย่างมีความสุขค่ะ       สุดท้ายนี้ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไปส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ  เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับต่อ ๆ ไปของเรา โดยท่านสามารถส่งผลงานได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของวารสาร  Link: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI

เผยแพร่แล้ว: 2021-12-31

การผลิตสารคดีแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริก ยุ้นพันธ์

ฉันทนา ปาปัดถา, ปัณณพัทธ์ เจียมจิรานนท์, เกษม เขษมพุฒเรืองศรี, ดวงพร อินแตง

10-16

ระบบสตาร์ทและติดตามรถจักรยานยนต์ด้วยสมาร์ทโฟน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

เอกรัตน์ สุขสุคนธ์, สันติ โสภาประดิษฐ์, สาธิต กระชั้น, ภาณุมาศ ธีระนาวี, ภิญญาพัชญ์ แก้วมณีรุ่งโรจน์

17-29

การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้แนวคิด FMEA ในกระบวนการขึ้นรูปแม่พิมพ์ขวดพลาสติก กรณีศึกษาบริษัท GP

โศจิรพักร์ บุตรคำโชติพร, วิชญุตร์ งามสะอาด, ประพันธ์ศักดิ์ บูรณะประภา, อำนวย แก้วใส

30-44