การผลิตสารคดีแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริก ยุ้นพันธ์

Main Article Content

ฉันทนา ปาปัดถา
ปัณณพัทธ์ เจียมจิรานนท์
เกษม เขษมพุฒเรืองศรี
ดวงพร อินแตง

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสารคดีแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริก ยุ้นพันธ์ และประเมินความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลทั่วไปที่ได้รับชมสารคดีแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริก ยุ้นพันธ์ จำนวน 50 คน โดยใช้แบบประเมินออนไลน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ชมมีความพึงพอใจต่อสารคดีแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริก ยุ้นพันธ์ อยู่ในระดับมาก

Article Details

How to Cite
[1]
ปาปัดถา ฉ., เจียมจิรานนท์ ป. ., เขษมพุฒเรืองศรี เ. ., และ อินแตง ด. ., “การผลิตสารคดีแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริก ยุ้นพันธ์”, JSCI-SBU, ปี 1, ฉบับที่ 3, น. 10–16, ธ.ค. 2021.
บท
บทความวิจัย

References

[1] นิติธร ปิลวาสน์. (2555). สอนเรื่องเรื่องของเล่น. สืบค้นจาก http://taamkru.com/th/สอนลูกเรื่องของเล่น/
[2] จันทรศร มีรินทะ, พิมพ์สุภา นิยมสุข. (2560). สารคดีท่องเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์. เทคโนโลยีบัณฑิต, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
[3] บุญชม ศรีสะอาด. (2535). หลักการวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สุวิริยาสาส์น.