การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ประเภทสายพานเบื้องต้น

Main Article Content

ฉันทนา ปาปัดถา
พงศธร สุภาวิมล

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิกการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ประเภทสายพานเบื้องต้น และประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อโมชั่นกราฟิกการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ประเภทสายพานเบื้องต้น โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ จากผู้ได้รับชมสื่อโมชันกราฟิก จำนวน 30 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อสื่อโมชั่นกราฟิกการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ประเภทสายพานเบื้องต้น อยู่ในระดับมาก

Article Details

How to Cite
[1]
ปาปัดถา ฉ. และ สุภาวิมล พ. ., “การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ประเภทสายพานเบื้องต้น”, JSCI-SBU, ปี 1, ฉบับที่ 3, น. 57–65, ธ.ค. 2021.
บท
บทความวิจัย

References

[1] กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์. (2562). ธุรกิจซ่อมบำรุงยานยนต์ บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 จังหวัดนนทบุรี. สืบค้นจาก https://www.dbd.go.th/download/document_file/Statisic/2562/T26/T26_201906.pdf
[2] บุญชม ศรีสะอาด. (2535). หลักการวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สุวิริยาสาส์น.
[3] อดิศักดิ์ พินิจใหม่ และขวัญใจ สุขก้อน. (2562). การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว เรื่อง การอยู่กับผู้สูงอายุอย่างมีความสุข. ในการประชุมวิชาการสำรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. หน้า 868-873.
[4] Infographic Thailand. (2557). เบื้องหลังการทำ Motion Graphic. สืบค้นจาก http://inforgraphic .in.th