อินโฟกราฟิกการให้บริการวันสต็อปเซอร์วิสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บทความวิจัย

Main Article Content

ฉันทนา ปาปัดถา
ธันจิรัฎฐ์ อินยาศรี

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัถตุประสงค์เพื่อผลิตสื่ออินโฟกราฟิกการให้บริการวันสต็อปเซอร์วิส และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมสื่ออินโฟกราฟิกการให้บริการวันสต็อปเซอร์สวิสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ได้ผลิตสื่ออินโฟกราฟิกการให้บริการวันสต็อปเซอร์วิสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามความต้องการขององค์กร และความพึงพอใจของผู้ชมสื่ออินโฟกราฟิกการให้บริการวันสต็อปเซอร์วิสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.95  

Article Details

How to Cite
[1]
ปาปัดถา ฉ. . และ อินยาศรี ธ. . ., “อินโฟกราฟิกการให้บริการวันสต็อปเซอร์วิสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร: บทความวิจัย”, JSCI-SBU, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 66–74, เม.ย. 2022.
บท
บทความวิจัย

References

U. Sueachamsin, "People’s Satisfaction Toward Registration Services at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon ," Bangkok: Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2014.

National Assembly Library of Thailand, Office of the National Human Rights Commission of Thailand, "Creating an INFOGRAPHIC (Free Online)," [Online]. Available: http://docs.nhrc.or.th/uploads/58068-infographic.pdf.[Accessed: May 24, 2021].

C. Tessana, "Infographic (Inofgraphics)," [Online]. Available: https://chachoengsao.cdd.go.th /wp-content/uploads/sites/9/2019/01/infographics_information.pdf. [Accessed: May 10, 2019].

Bureau of Technology for Teaching and Learning, Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education, "Training Guide for Optimizing Infographic Presentation Techniques," [Online]. Available: http://www.krumontree.com/pdf/InfographicManual.pdf. [Accessed: March 20, 2021].

NSRU BLOG, "What is the difference between motion graphics and animation?," [Online]. Available: https://blog.nsru.ac.th/60111806017/6408. [Accessed: August 15, 2020].

K. Kulachai , "Motion graphic learning media in the 4.0 era.," [Online]. Available: https://www.kulachai.com.[Accessed: August 15, 2020].

B. Jupamatang and T. Sahapong, "The Development Motion Graphic : The Legend of Pra That Kham Kaen," Journal of Project in Computer Science and Information Technology, vol.3 no.2, pp.1-6,July – June December 2017.

Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, "Service for requesting educational documents at one stop service point (One Stop Service)," [Online]. Available:https://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/OneStopService.pdf.[Accessed: April 10, 2020].

Office of Academic Promotion and Registration, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, "Summary of student statistics for the year 2018," [Online].Available:http://regis.rmutp.ac.th/wp- content/uploads/2019/03/สถิติ-นศ-คงอยู่-2-61.pdf [Accessed: September 10, 2020]

B. Srisaat, preliminary research (3rd printing), Bangkok: Suwiriyasan, 1992.

J. Phusumas. (2017). Principles Infographic, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Nonthaburi: IDC Premier, 2017.

Y. Tankunkaew, "Media Infographic Creation on Ethical uses of Social Media," [Online]. Available: http://www.northbkk.ac.th/research_/themes/downloads/abstract/1506312170_abstract.pdf.[Accessed: September 15, 2020]