การผลิตสารคดีแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี บทความวิจัย

Main Article Content

ฉันทนา ปาปัดถา
เกษม เขษมพุฒเรืองศรี
พรพรรณ ใจเที่ยง
สุรักคณา ว่องไวพาณิชย์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสารคดีแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวพิพิธพันฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี และประเมินความพึงพอใจต่อสารคดีแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวพิพิธพันฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวที่ได้รับชมสารคดีแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี จำนวน 200 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ โดยใช้แบบประเมินออนไลน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อสารคดีแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวพิพิธพันฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมาก

Article Details

How to Cite
[1]
ปาปัดถา ฉ. ., เขษมพุฒเรืองศรี เ. ., ใจเที่ยง พ. ., และ ว่องไวพาณิชย์ ส. ., “การผลิตสารคดีแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี: บทความวิจัย”, JSCI-SBU, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 30–39, เม.ย. 2022.
บท
บทความวิจัย

References

Suphanburi National Museum, "Information about the National Museum, Suphan Buri Province," [Online].Available:https://www.museumthailand.com/th/museum/Suphanburi-National-Museum.

[Accessed: September 10, 2020].

K. Pinkaew, "Cultural attractions," [Online]. Available:http://tourism-dan1.blogspot.com/.[Accessed: October 15, 2020].

Petrovici, A., " Public Relations in Tourism. A Research on the Perception of the Romanian Public Upon Responsitle Tourism", [Online]. Available: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814063885. [Accessed: October 10, 2020].

N. Adirekchotikul and K. Chokpermpoon, "The Development of Tourism Public Relations in Makluea Mai Subdistrict Administrative Organization Makluea Mai Subdistrict, Sungnoen District, Nakhon Ratchasima," Ratchaphruek Journal , vol.16 no.2, pp.46-52, May - August 2018.

A. Sathianthip, L. Konglarp, and P. Pukmas, Breeding new documentaries on screen, Bangkok : Pinto Publishing, 2009.

S. Nukulkit, Current Thai literature, Bangkok : Srinakharinwirot University Bangkhen, 2000.

K. Rungcharoenpong, "Documentary: It's more meaningful and better than you think," journalism, vol.5 no.3,pp.7-40, September-December 2012.

The Government Public Relations Department (PRD), "Guide to Standards for Television Documentary Production Operations," [Online]. Available: http://intranet.prd.go.th/knowledge/file_pdf/manual_9.pdf. [Accessed: October 20, 2020].

Suphanburi National Museum, "history," [Online]. Available:http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/suphanburi/index.php/th/about-us.html.[Accessed: September 10, 2020].

B. Srisaat, preliminary research (3rd printing), Bangkok: Suwiriyasan, 1992.

A.Techaratanapol and N. Somkul, "Production of a travel documentary on the story of a hundred words in Lampang," Faculty of Mass Communication Technology Rajamangala University of Technology Thanyaburi, 2015.

J. Phadung, P. Tospitakkul and A. Wongpetch, "Study on Video Production for Ecotourism Titled “Watsapan Float Market," Journal of Mass Communication Technology, RMUTP , vol.3 no.1 ,pp.18-25, January - June 2018.