เจตคติในการเรียนออนไลน์ระหว่างวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

Main Article Content

เบญจมาภรณ์ รุ่นประพันธ์
ทิพย์วรรณ รัตนธำรงพรรณ

บทคัดย่อ

   การศึกษาปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ในการเรียนการสอนและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเจตคติในการเรียนออนไลน์ระหว่างวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับชั้นปีที่ 1-4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มตัวอย่าง 98 คน โดยให้นักศึกษาทำแบบสอบถามวัดเจตคติจำนวน 27 ข้อ ที่คณะผู้วิจัยได้สร้างขึ้น จำนวน 1 ฉบับ จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ผลโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า (1) คะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามมีค่าเท่ากับ 4.04 ซึ่งแปลความหมายได้ว่านักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการเรียนออนไลน์ (2) การเปรียบเทียบเจตคติการเรียนออนไลน์ระหว่างรายวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติมีความแตกต่างกัน โดยที่การเรียนออนไลน์วิชาบรรยายอยู่ระดับดี 4.12 และรายวิชาปฏิบัติอยู่ระดับดี 3.91


 

Article Details

How to Cite
[1]
รุ่นประพันธ์ เ. และ รัตนธำรงพรรณ ท., “เจตคติในการเรียนออนไลน์ระหว่างวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ”, JSCI-SBU, ปี 1, ฉบับที่ 3, น. 45–56, ธ.ค. 2021.
บท
บทความวิจัย