การพัฒนาสื่อวิดีโอคอนเทนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี บทความวิจัย

Main Article Content

กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
พรปภัสสร ปริญชาญกล
ชลธิชา ศรีมงคล
วันวิสา มณีพรรณ
สุนันทา ศรีฟ้า

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและประเมินคุณภาพของสื่อวิดีโอคอนเทนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อการนำเสนอแบบประเมินผลการรับรู้และแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อวิดีโอคอนเทนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ดำเนินการโดยวิธีเลือกแบบเจาะจงจากผู้ที่เป็นสมาชิกเพจเฟซบุ๊ก KMUTT BOOK STORE ไม่ต่ำกว่า
1 เดือน และยินดีตอบแบบสอบถามจำนวน 30 คน ซึ่งผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านสื่อการนำเสนอรวมจำนวน 6 ท่าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า มีผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา อยู่ในระดับดีมาก ( = 4.57, S.D.= 0.28) ผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อการนำเสนอ อยู่ในระดับดีมาก ( = 4.53, S.D.= 0.22) ผลการประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับมาก (= 4.36, S.D. = 0.21) และผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก (= 4.40, S.D. = 0.8) ดังนั้น การพัฒนาสื่อวิดีโอคอนเทนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี สามารถนำไปใช้งานได้จริงอย่างมีคุณภาพ

Article Details

How to Cite
[1]
ธรรมวิภัชน์ ก. ., ปริญชาญกล พ. ., ศรีมงคล ช., มณีพรรณ ว. ., และ ศรีฟ้า ส., “การพัฒนาสื่อวิดีโอคอนเทนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี: บทความวิจัย”, JSCI-SBU, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 16–29, เม.ย. 2022.
บท
บทความวิจัย

References

P. Sawatampairak, “Public Relations (PR),” , [Online]. Available: http://www.stou.ac.th/ lom/data/sms/market/Unit8/SUBM1/U811-1.htm. [Accessed: April 26, 2021].

K. Yamtin, Online Media, Bangkok, Matichon, 2016.

S. Phongput,"Social Media: Implementation Guidelines," [Online]. Available: http://library.senate.go.th/document/Ext6685/6685991_0004.PDF. [Accessed: May 1, 2021].

P. Sireekonan, Information of King Mongkut's Book Center Thonburi, Bangkok: King Mongkut's Book Center Thonburi, 2021.

Harad, K. C. ,“Don’t avoid content marketing”. Journal of Financial Planning, 29(7), p. 20-22, 2016 .

W. Phakdirat, "Video Production Process," [Online]. Available: https://krupiyadanai. wordpress.com/computer4/. [Accessed: May 1, 2021].

Naval Civil Affairs Department, (n.d.), “Meaning of Public Relations ,” [Online]. Available : www.civil.navy.mi.th/information.doc, [Accessed: May 1, 2021].

King Mongkut's University of Technology Thonburi Book Center, "Information of King Mongkut's University of Technology Thonburi Book Center, "Information of King Mongkut's Book Center Thonburi," [Online]. Available: https://www.facebook.com/KMUTT-BOOK-STORE-363299547139432/. [Accessed: July 1 2021].

J. Lertsirithornkul et al., "The Development of Public Relations Media Kits Master of Science in Industrial Education Program in Learning Technology and Mass Communication," Bachelor of Technology (Department of Educational Technology and Mass Communication), Faculty of Industrial Education and Technology , King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand, 2016.

C. Wuthimanee and N. Wongkot, "Developing public relations media for to increase knowledge of student activity hours for undergraduate students King Mongkut's University of Technology Thonburi," Bachelor of Technology (Department of Educational Technology and Mass Communication), Faculty of Industrial Education and Technology , King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand, 2020.

Assail, “Perception, meaning and process of perception,” [Online]. Available: http://my-cerebrum.blogspot.com/2010/08/perception.htmI. [Accessed: July 1, 2021].

N. Peikaew and P. Rodsawang, "The Development of viral video for public relations of entertainment television programs on social networks, Mono Broadcast Company Limited," Bachelor of Technology (Department of Educational Technology and Mass Communication), Faculty of Industrial Education and Technology , King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand, 2017.

S. Kentanasil, "PR procedures," [Online]. Available: http://backoffice. onec.go.th/uploaded/Category/plan/2015-07-SupportPR2.pdf, [Accessed: July 30, 2021].

Prince of Songkhla University, "Likert Attitude Scale," [Online]. Available: http://dc.oas.psu.ac.th/dcms/files/00311/Chapter2.pdf. [Accessed : July 1, 2021].

T. Chuayboonchum, W. Wimolkej and S.Chanakul, "The Development of Content Set for Public Relations Communication on social networks Titled in 35th National Youth Games,Sports News Department, Thai PBS Television Station," Bachelor of Technology (Department of Educational Technology and Mass Communication), Faculty of Industrial Education and Technology , King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand, 2018.