การพัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารสุขภาพจิต เรื่อง การมีปฏิสัมพันธ์ด้านการสื่อสาร บริการจิตวิทยาและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บทความวิจัย

Main Article Content

กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
พรปภัสสร ปริญชาญกล
กนกพร คำสนอง
ณปภัช สุนทรโภคิน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารสุขภาพจิตเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ด้านการสื่อสาร บริการจิตวิทยาและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อประเมินผลการรับรู้และประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) ชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 2) แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อการนำเสนอ 3) แบบประเมินผลการรับรู้ และ
4) แบบประเมินความพึงพอใจ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงจากผู้ที่กดไลค์เพจจิตวิทยาและให้คำปรึกษา และยินดีตอบแบบสอบถาม จำนวน 30 คน ซึ่งผลจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านสื่อการนำเสนอ รวมจำนวน 6 ท่าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า มีผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา อยู่ในระดับดีมาก (  = 4.62, S.D. = 0.59) ผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อการนำเสนอ อยู่ในระดับดี (  = 4.26, S.D. = 0.59)  ผลการประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.86, S.D. = 0.35) และผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดเนื้อหาที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.86, S.D. = 0.34) ดังนั้น ชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อกสารสุขภาพจิต เรื่อง การมีปฏิสัมพันธ์ด้านการสื่อสาร บริการจิตวิทยาและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สามารถนำไปใช้งานได้จริงอย่างมีคุณภาพ

Article Details

How to Cite
[1]
ธรรมวิภัชน์ ก. ., ปริญชาญกล พ., คำสนอง ก., และ สุนทรโภคิน . ณ. ., “การพัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารสุขภาพจิต เรื่อง การมีปฏิสัมพันธ์ด้านการสื่อสาร บริการจิตวิทยาและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี: บทความวิจัย”, JSCI-SBU, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 1–15, เม.ย. 2022.
บท
บทความวิจัย

References

Bangkok Business, "Survey the impact after COVID-19 A turning point in world education," [Online]. Available: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/915221. [Accessed : April 9, 2021]

S. Yongstar, "Coronavirus: When teaching has to go on Online classes are the answer," [Online]. Available : https://www.bbc.com/thai/thailand-51975231. [Accessed :April 9, 2521].

EDUCATION CENTER, "What is Online Teaching, (Online Learning)," [Online]. Available: https://www.educatorroundtable.org/Online Teaching/. [Accessed : April 9, 2021].

Child and Adolescent Mental Health Rajanagarindra Institute(CAMRI), "Social Adolescents," [Online]. Available: https://new.camri.go.th/infographic/106. [Accessed : April 9, 2021].

Lifestyle Sustainability, "local organization and online groups will play an important role. Building social interactions after #COVID19," [Online]. Available : https://www.sdperspectives.com/next-gen/socialization/, [Accessed :April 10, 2021].

J. Thienthai, “The Impact of Social Media on social and cultural changes in Thailand from the perspective of an anthropologist,” [Online]. Available: https://www.chula.ac.th/news/27969/, [Accessed :April 10, 2021].

P. Phetparee, “How does spending too much time online affect us?," [Online]. Available: https://www.thaihealth.or.th/Content/47053-ใช้เวลาบนโลกออนไลน์%20"มากเกินไป”%20ส่งผลอย่างไรกับตัวเรา.html. [Accessed : April 10, 2021].

Public relations office, "Public relations strategy through social media using Facebook (Facebook)," [Online],Available:https://www.senate.go.th/assets/portals/49/files/handbook/km61/7.%20%สำนักประชาสัมพันธ์ .pdf. [Accessed : May 3, 2021].

T. Numnonda, "the world's 'fifth' high spending time with the Internet," [Online], Available : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/867408, [Accessed :May 3, 2021].

Meili, "The Importance Of Infographic," [Online]. Available : https://cities.trueid.net/article/ความสำคัญของ-infographic-trueidintrend_10153, [Accessed :May 3, 2021].

KMUTT Student Affairs Office, "Psychology and Counseling," [Online], Available : https://sao.kmutt.ac.th/th/counseling-and-psychology/, [Accessed : May 4, 2021].

S. Ratanatrai, "Facebook photo size 2021 photo ideas for merchants Online seller," [Online]. Available : https://work360.in.th/digital-marketing/facebook-image-size-2021/, [Accessed : May 24, 2021 ].

P. Suthidara and A. Waso, learning how to work in graphic design Professional Graphic Design Artwork Photoshop+Illustrator +CD, Nonthaburi:IDC Premier Company Limited, 2010.

S. Thongsong, "Design principles of ADDIE model ," [Online]. Available : https://sites.google.com/site/prae8311/hlak-kar-xxkbaeb-khxng-addie-model, [Accessed : July 17, 2020 ].

K. Thamwiphat, P. Princhankon, K. Ritpitakphong and S. Tangtrongananta, "The Development of Content Sets for Mental Health Communication on Social Media, Counseling and Psychology of King Mongkut’s University of Technology Thonburi," Siam Communication Review, vol.20 Issue 1,pp. 170-180,January-June 2021.

P. Suk-iam and S. Indee Kham, "The Development of Content Sets for Health Communication on Social Media about influenza Health and Hygiene Service Group King Mongkut's University of Technology Thonburi," Bachelor of Technology (Department of Educational Technology and Mass Communication), Faculty of Industrial Education and Technology , King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand, 2020.

K. Khao-ngam, P. Waivingbat and P. Nakdaeng. "The Development of Public Relations Media Kits MCOT Public Company Limited on Blood Donation “The more you give, the more you get," Bachelor of Technology (Department of Educational Technology and Mass Communication), Faculty of Industrial Education and Technology , King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand, 2020.

T. Chuayboonchum, W. Wimolkej and S.Chanakul, "The Development of Content Set for Public Relations Communication on social networks Titled in 35th National Youth Games,Sports News Department, Thai PBS Television Station," Bachelor of Technology (Department of Educational Technology and Mass Communication), Faculty of Industrial Education and Technology , King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand, 2018.