การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังอุปกรณ์เครื่องมือช่าง กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วน มาเบิ้ล ฮาร์ดแวร์ จำกัด บทความวิจัย

Main Article Content

อรญา ชูทอง
วิชญุตร์ งามสะอาด
ปิยะเนตร นาคสีดี

บทคัดย่อ

จากการศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจของ หจก มาเบิ้ล ฮาร์ดแวร์ เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมหินในรูปแบบของโรงงานผลิต จำหน่าย และติดตั้ง อุปกรณ์เครื่องมือช่าง ซึ่งในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงในกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์เครื่องมือช่าง เนื่องมาจากมีเทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้สินค้าในกลุ่มนี้มีการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่อยู่เสมอจึงกระทบต่อการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง จากการดำเนินงานพบว่าบริษัทขาดประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังด้านเวลาในการหยิบสินค้า บริษัทมีปัญหาการหยิบล่าช้า เนื่องจากการจัดเก็บสินค้าไม่เป็นระบบ ทำให้ยากต่อการค้นหา ส่งผลให้เสียโอกาสในการขายจึงได้ทำการศึกษาและปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ ด้วยวิธีการ FSN Analysis โดยแบ่งกลุ่มตามอัตราการหยิบสินค้า ทำการวางผังคลังสินค้าใหม่ การตั้งรหัสสินค้า มีปัญหาสินค้าเสื่อมสภาพ สาเหตุเกิดจากไม่ทราบสินค้าคงคลังที่แน่นอน แก้ไขด้วยการตรวจนับสต็อกสินค้า การจัดโปรโมชั่นสินค้าที่ขายออกยาก และปัญหาจากสินค้าเสียหาย เนื่องจากไม่มีการจัดวางสินค้าให้เป็นระบบ ทำให้มีการวางทับซ้อนกัน ปรังปรุงโดยจัดเรียงผังคลังสินค้าใหม่ ซึ่งหลังปรับปรุง สามารถหาสินค้าได้เร็วขึ้น ผลจากการจัดกลุ่ม FSN Analysis ใช้เวลาในการหยิบสินค้าก่อนมีการปรับปรุง 527.4 วินาที หลังปรังปรุงใช้เวลาในการหยิบเฉี่ย 255 วินาที ซึ่งสามารถลดเวลาในการหยิบได้เฉลี่ย 272.4 วินาที มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 52% จากการตรวจนับสต็อก ทำให้สินค้าเสื่อมสภาพลดลง 100% และผลจากการออกแบบผังคลังสินค้าใหม่ ทำให้ปัญหาสินค้าเสียหายจากการวางทับซ้อนกันลดลง 100%

Article Details

How to Cite
[1]
ชูทอง อ. ., งามสะอาด ว. ., และ นาคสีดี ป. ., “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังอุปกรณ์เครื่องมือช่าง กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วน มาเบิ้ล ฮาร์ดแวร์ จำกัด: บทความวิจัย”, JSCI-SBU, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 25–39, ส.ค. 2022.
บท
บทความวิจัย

References

K. Apichayasakul, Logistics and Supply Chain Management. Strategies for reducing costs and increasing profits, Lor. Kor. C.Y. System Printing. 2nd printing, Bangkok, 2007

M. Srikan, "Efficiency Improvement of Location Assignment of Products in a Warehouse: A Case Study of Srithai Superware Public Company Limited, Suksawad Branch," Master of Science (Logistics Management), Graduate School of Management and Innovation, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Thailand, 2012.

Kumar Y., K. R. , Dewangan K., Dewangan K G., Dhiwar S. J., Dewangan K., &. Sahu. (2017). FSN Analysis for Inventory Management – Case Study of Sponge Iron Plant. International Journal for Research in Applied Science $ EngineeringTechnology (IJRASET), 5(2),. doi:22214/ijraset, 53-57

David, Piasecki J., “Inventory Management Explained,”. USA : Ops Publishing. Educational Assistance Ltd. (2003). How to Put Your Excess Inventory to Work for You [Online]. Available: http://www.apics-chicago.org/downloads/Excess_ Inventory_NAPM_Oct_03.ppt. [Accessed: April 1, 2022].

Malanie, “FSN Analysis-How it Cen Be a Useful Tool Inventory Management,” [Online]. Available: http:// www.unleashedsoftware.com/ blog/fan-Analysis - Cen-useful-tool-inventory-management. [Accessed: April 1, 2022].

A. Chaipiencharoenkit, “Systematic Application of Powder Planning Theory for Automotive Industry Warehouse,” Master of Science (Transport and Logistics Management), Faculty of Logistics, Burapha University, Thailand, 2006.

K. Dechamorn, “Improving warehouse management efficiency. Case study. Processed cassava starch factory”, Logistics Management, University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand, 2014

C. Sakdaphisut. “The study of guidelines for improving warehouse management, A case study of KPK Company Limited.”, Logistics Management, University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand, 2014

A. Thiensuwan.“Inventory management and control, A case study of Gibthai Co., Ltd.”, Logistics Management, University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand, 2014

T. Premanatmontri “A Study on Optimization and Management of Used Car Parts Warehouse,

A case Study of Used Car Parts Shop XXX.”, Logistics Management, University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand, 2014