วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2565 ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 5 ประกอบด้วยบทความวิชาการ 1 เรื่อง และบทความวิจัย 4 เรื่อง มีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สาขาทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น สาขานวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขนวัตกรรมทางธุรกิจ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมถึงสาขาต่างๆ ที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            จากการเติบโตของโซเซียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook Reels, TikTok ทำให้ความนิยมในการอัดคลิปวีดีโอเพื่อลงโซเซียลกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากรวมถึงในปัจจุบันระบบดิจิทัลหรือระบบเครือข่ายออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน โดยแต่ละช่องทางที่เราใช้งานก็จะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเราก่อนเข้าใช้งานจนส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัว ประเทศไทยจึงได้ประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายว่าด้วยการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่หลายคนรู้จักกันคือ กฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act B.E. 2562) ไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และปัจจุบันได้ถูกเลื่อนให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565  โดยจะมีบทบาทในการคุ้มครองและให้สิทธิที่เราควรมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเราเองได้ รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานของบุคคลหรือนิติบุคคล ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ตาม ซึ่งล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ฉบับนี้ที่จะต้องปฏิบัติตาม  หากผู้ใดหรือองค์กรใดไม่ปฏิบัติตามย่อมมีบทลงโทษตามกฎหมาย ซึ่งบทลงโทษของ PDPA สำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนั้น มีทั้งโทษทางแพ่งโทษทางอาญา และโทษทางการปกครอง  นับว่าเป็นกฎหมายที่เราทุกคนควรทราบ และตระหนักรู้ถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

เผยแพร่แล้ว: 2022-08-31

การพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกการจัดการความรู้ เรื่องปัญหาการเรียนออนไลน์

บทความวิจัย

นันทรัตน์ กลิ่นหอม, นฤทธิ์ตา สุดสงวน, ประภาพรรณ สุดสีชัง, วัชรินทร์ จัตุกูล

12-24

เงินคริปโต

บทความวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุโกศล วโนทยาพิทักษ์

53-66